Dostawa nawozów dla IUNG – PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa. Zamówienie składa się z 3 części :
1) Dostawa nawozu fosforowego – w ilości 24 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
2) Dostawa nawozu potasowego – w ilości 12 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
3) Dostawa nawozu wieloskładnikowego – w ilości 120 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ

2. Wszystkie zaoferowane nawozy muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2018 poz. 1259 z póź. zm.) oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych nawozów).
3. Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.
4. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać przewidziane prawem dopuszczenia, zezwolenia lub atesty oraz zawierać:
a) właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) opakowanie gwarantujące właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu i odpowiednio do wymagań przewoźnika. W przypadku zaniedbania wszelkimi kosztami z tego wynikającymi zostanie obciążony Wykonawca.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w przedmiotowym postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
12. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
13. Zamawiający nie udziela zaliczek w przedmiotowym postępowaniu.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
15. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kazimierska
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa"
ul. Kazimierska
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.