Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – III POSTĘPOWANIE

» Opis zapytania

„Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B” – III POSTĘPOWANIE.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
45212100-7- Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
A. Zamówienie obejmuje budowę tężni solankowej zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA-DYSZKIEWICZ ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź.
B. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:
1) demontaż utwardzeń;
2) wykonanie utwardzeń terenu;
3) wykonanie przyłączy wody;
4) rozbudowa zewnętrznych instalacji energii elektrycznej;
5) budowa instalacji oświetlenia terenu oraz ozdobnego podświetlenia tężni;
6) budowa zbiornika retencyjnego i zbiornika na solankę wraz z instalacją rozprowadzającą;
7) wykonanie fundamentów pod tężnie;
8) budowa tężni o konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem tarniną;
9) wykonanie nasadzeń – oliwnik srebrzysty, trawniki;
10) zakup, dostaw i montaż elementów zagospodarowania terenu (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, regulamin).
C. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia:
- roboty budowlane,
- roboty elektryczne,
- roboty sanitarne.
Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy.
D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja projektowa sporządzona przez: DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA-DYSZKIEWICZ ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/;https://e-propublico.pl/ stanowiące integralną część SIWZ.
Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które stanowią jedynie element pomocniczy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się