DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WARNICE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

» Opis zapytania

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi przewozu uczniów dwoma autobusami o liczbie miejsc siedzących wynoszącej, co najmniej 49 każdy.
Dziennie każdy z autobusów przejedzie zgodnie z rozkładem jazdy około 160 – 200 km. Łączna miesięczna ilość kilometrów dowozów i odwozów uczniów do szkół dla dwóch autobusów wynosi około 7 600 km czyli około 68 400 kilometrów w ciągu jednego roku szkolnego.
Prognozowana liczba uczniów, które będą objęte usługą dowozu wynosi około 288 uczniów, w tym około 244 uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, około 23 dzieci uczęszczających do klasy „0” oraz 21 dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym.
Zamawiający wymaga, aby opiekę nad uczniami w czasie przewozów organizował i zapewniał Wykonawca. Opieki nie może sprawować kierowca autobusu.
Przewoźnik powinien posiadać autobus rezerwowy i zapewnić transport zastępczy w przypadku awarii pojazdów świadczących usługi transportowe.
Zamawiający preferuje, aby Wykonawca świadczył usługi przewozu uczniów pojazdami wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa jednak nie jest to obowiązek narzucony na uczestników postępowania. Wyposażenie autobusów w pasy bezpieczeństwa stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Autobusy kursować będą według planu dowozów i odwozów uczniów opracowanego przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego. Plan ten może ulec w każdej chwili zmianie a Zamawiający ma obowiązek zawiadomić o tym Wykonawcę, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
Dowóz uczniów będzie realizowany na trasach:
1) TRASA 1: Barnim – Reńsko – Obryta – Nowy Przylep – Stary Przylep – Zaborsko – Cieszysław – Stary Przylep – Barnim – Warnice - Żalęcino – Kłęby – Wójcin – Wójcinek – Warnice – Warnice C – Warnice.
2) TRASA 2: Wierzbno – Grędziec – Stary Przylep – Obryta – Barnim – Warnice – Reńsko – Warnice B – Barnim – Warnice – Koszewko – Koszewo – Dębica – Barnim – Warnice.
Szczegółowe trasy odwozów uczniów ze szkół zostaną opracowane przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych, w otwartej regularnej komunikacji autobusowej (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz. U. 2018 nr 295). Lista wydanych biletów miesięcznych będzie załączana przez Przewoźnika do comiesięcznej faktury. Lista dzieci objętych przedmiotem zamówienia będzie aktualizowana przez Zamawiającego na bieżąco jednak nie rzadziej niż dwukrotnie zgodnie z semestrami szkolnymi (w pierwszym tygodniu września i pierwszym tygodniu lutego).
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt:
• utrzymywać w należytym porządku i czystości autobusy,
• przestrzegać przepisy BHP i p.poż.,
• ubezpieczyć autobusy i dzieci na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,
• ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia,
• oznaczyć autobusy na czas przewozów w sposób informujący, że są wykorzystywane do transportu dzieci szkolnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 08:45


» Lokalizacja

Warnice 66
Warnice 74-201
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Warnice
Warnice 66
Warnice 74-201
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się