Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych oryginalnych lub równoważnych oraz zamienników do urządzeń określonych w załączniku nr 1a do SIWZ (Pakiet nr 1 i 2) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.1. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie parametrów i jakości oferowanych dostaw w stosunku do wymagań zamawiającego.
1.2. Zamawiający wymaga aby oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.
1.3. Pod pojęciem fabrycznie nowy zamawiający rozumie: produkt wykonany w całości z elementów nowych (wcześniej nie używane, nieregenerowane), bez śladów uszkodzenia, umieszczone w opakowaniach producenta, chroniące produkt po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowanie wewnętrzne). Każdy produkt musi zawierać zabezpieczenie umożliwiające rozpoznanie czy dany produkt był wcześniej otwierany/używany. Wszystkie dostarczone materiały muszą być oznakowane kodem producenta.
1.4. Pod pojęciem produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony (tj. że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, w pełni kompatybilny z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera, itp.), o parametrach takich samych bądź lepszych (wydajność i jakość wydruku) w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony.
1.5. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, opis zawartości.
1.6. Dostarczone przez wykonawcę przedmiot zamówienia musi charakteryzować się co najmniej 12 miesięcznym okresem przydatności do użycia. Okres przydatności do użycia liczy się od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego na zlecenie zamawiającego.
1.7. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów barwiących do urządzeń drukujących zamawiającego nie spowoduje utraty gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.

Dotyczy pakietu nr 2
- Zamawiający wymaga, aby tonery oferowane w postępowaniu ofertowym były oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez producenta drukarek, do których mają zostać użyte.
- Zamawiający wymaga również osobnego oświadczenia ze strony producenta lub wyłącznego dystrybutora urządzeń i materiałów eksploatacyjnych marki Kyocera w Polsce dotyczące poświadczenia oryginalności oferowanych materiałów eksploatacyjnych. Oświadczenie musi być spersonifikowane poprzez wskazanie na potrzeby jakiego podmiotu gospodarczego lub podmiotów będzie dokonywana dostawa oraz podania w nim unikalnego numeru postępowania, którego dotyczy. Numer postępowania został nadany przez Zamawiającego.
Brak w/w oświadczenia będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Dodatkowo Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków:
• Pełnej kompatybilności oferowanych materiałów eksploatacyjnych z urządzeniami wymienionymi w załączniku nr 1a do SIWZ,
• Oferowane materiały równoważne mają być fabrycznie nowe, nie regenerowane w ogóle, nie poddawane procesowi ponownego napełniania oraz wymiany jakichkolwiek elementów,
• Na opakowaniach równoważnych powinny być wypisane wszystkie typy drukarek, kserokopiarek z którymi tonery i tusze są kompatybilne, czyli dopuszczone do stosowania oraz termin przydatności do użycia,
• Należy wskazać do jakiego typu urządzenia oferowany jest produkt równoważny podając odpowiednio:
a) nazwę producenta,
b) nazwę materiału,
c) symbol (kod) oferowanego materiału eksploatacyjnego
• Oferowany materiał równoważny ma zagwarantować równą lub wyższą oraz powtarzalną jakość wydruków i wydajność co materiał zalecany przez producenta urządzenia,
• W sytuacji gdy Wykonawca dostarczy towar niezgodny z opisem Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru z wszelkimi konsekwencjami zawartymi w umowie, materiały równoważne mają gwarantować wykorzystanie wszystkich funkcji i możliwości drukowania w drukarkach, urządzeniach Zamawiającego oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta urządzeń,
• Wykonawca składając ofertę na równoważne produkty bierze na siebie odpowiedzialność za wadliwe funkcjonowanie urządzenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane oferowanymi materiałami,
• Oferowane materiały eksploatacyjne nie mogą powodować utraty gwarancji producenta urządzeń objętych gwarancją,
• W przypadku niskiej jakości oferowanego produktu wykonawca, zobowiązany jest do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej,
• W przypadku, gdy z powodu dostarczenia nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych nastąpi uszkodzenie urządzenia drukującego, kosztami naprawy Zamawiający obciąży Wykonawcę.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 22
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się