Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad zadaniem: „STWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO NA PLACU KOPERNIKA W LĘBORKU”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas budowy terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku.
2. Zakres robót branży drogowej będzie obejmował m.in. :
2.1. oświetlenie uliczne:
a) linia kablowa – dł. ok. 490 mb,
b) słupy oświetleniowe – 17 szt.,
c) oprawy oświetlenia ulicznego – 20 szt.
2.2. oświetlenie iluminacyjne:
- linia kablowa – ok. 200m,
- oprawy oświetleniowe – 35 szt.
3. Roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim będą wykonywane w formule „projektuj i buduj” w oparciu o:
a) opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „ Przebudowa Placu Kopernika w Lęborku z budową oświetlenia i wodociągu”, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ
b) warunki techniczne nr ZMS/137/2018/1/1 wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, w/w warunki stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ.
4. Zakres praw i obowiązków Wykonawcy – zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 5. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: 5.1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi; 5.2. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności; 5.3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 5.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania; 5.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych; 6. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności: 6.1. Wymagana jest obecność Wykonawcy na budowie i naradach koordynacyjnych mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy minimum 1 raz w tygodniu oraz według potrzeb określonych przez Zamawiającego. 6.2. Udział w procesie przygotowania, kompletowania zawiadomienia o zakończeniu budowy dot. zrealizowanej inwestycji; 6.3. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych obiektach oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie gwarancyjnym; 6.4. W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania rozwiązań w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót); 6.5. Opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych jako równoważne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie używanych materiałów, urządzeń i technologii; 6.6. Przed rozpoczęciem budowy kompleksowe sprawdzenie dokumentacji projektowej pod kątem kompletności i prawidłowości wykonania oraz poinformowanie Zamawiającego o możliwych trudnościach w związku z wykrytymi nieprawidłowościami. Zaproponowanie działań naprawczych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Armii Krajowej 14
Lębork 84-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Lębork
ul. Armii Krajowej 14
Lębork 84-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się