Przebudowy dróg w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 205 odc. Darłowo - Krupy etap I Zadanie nr 2 - Przebudowa chodnika w m. Kwasowo w ciągu DW 205 Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 209 odc. Warszkowo - Tychowo

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje: Przebudowy dróg na terenie działania RDW Koszalin w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – Przebudowa DW 205 odc. Darłowo – Krupy etap I, Zadanie nr 2 Przebudowa chodnika w m. Kwasowo w ciągu DW 205, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 209 odc. Warszkowo – Tychowo.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarach Robót, Rozdziale „C” SIWZ i SST.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienione w Przedmiarze robót polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Sposób weryfikacji zatrudnienia pracowników został określony w § 8 ust. 4 i 5 projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:50


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się