Przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie LO w Kolbuszowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej strzelnicy na części działek nr ew. 385/28, 386/16,640/1 na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej wraz
z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz przebudową i budową ogrodzenia.

1) Przebudowa obejmuje :
Istniejący budynek z pomieszczeniami do strzelania
a) przebudowa ściany i fundamentu łączącej budynek strzelnicy z kanałami
strzelniczymi
b) likwidacja stropowej płyty żelbetowej
c)demontaż istniejących drzwi
d) wyburzenie pozostałych istniejących ścian budynku ( rozbudowa istniejącego
pomieszczenia strzelania )
e)skucie istniejącej posadzki cementowej

2) Rozbudowa obejmuje:
W części istniejącej znajdują się 3 stanowiska strzelnicze na odległość 50 m, stanowiska zakończone kulochwytem. W części rozbudowanej przewidziano 10 stanowisk strzelniczych o szerokości 1,5m na dodatkowej długości tj. na 25 m. wraz z węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniami pomocniczymi. Projektowana rozbudowa parteru będzie o konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustaków gazobetonowych.
Konstrukcja dachu w części rozbudowywanej - dźwigary deskowe, a w części obiektu nad
budynkiem istniejącym - konstrukcja drewniana tradycyjna płatwiowo-krokwiowa.
Dach o spadku 20 stopni - pokrycie z blachy trapezowej. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, ścian fundamentowych styrodurem. Docieplenie dachu wełną mineralną.
3) Instalacje wewnętrzne:
- wod -kan
- ogrzewanie
- wentylacja mechaniczna
- instalacje elektryczne
4) roboty zewnętrzne:
- przebudowa złącza kablowego
- budowa przyłączy: wodociągowego, kan. sanitarnej i deszczowej
- ogrodzenie
5) wyposażenie strzelnicy - transportery tarcz, przesłony antyrykoszetowe, żaluzje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, został określony w załączniku Nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa), oraz w załączniku nr 2 Ogólne warunki umowy.

2 .Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się udzielić min. 3 lata gwarancji. Udzielenie gwarancji na dłuższy okres będzie punktowane w kryteriach oceny ofert. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres wskazany w ofercie.


3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby czynności podejmowane przez wykonawcę lub podwykonawcę związane z realizacją zamówienia tj: - montaż instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z pomiarami
- montaż instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
- roboty konstrukcyjno-budowlane
wykonywane były przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Nie dotyczy osób pełniących obowiązki kierownika budowy/robót.

1) Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników o których mowa w ust. 3 przy jego wykonywaniu. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, na żądanie Zamawiającego przedstawi dowody potwierdzające spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust 3.
2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z jego oczekiwaniem, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami wykonującymi wskazane wyżej czynności na podstawie umowy o pracę lub oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane wyżej czynności na podstawie umowy o pracę lub oświadczenie/a wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę.
3) Kopia umowy/umów o której mowa w pkt 2) powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), przy czym informacje takie jak : data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Oświadczenie o którym mowa w pkt 2) powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 3, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy, za każdorazowe niespełnienie wymagań. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.
Dopuszcza sie także przeprowadzanie kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonania świadczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

11 Listopada 10
Kolbuszowa 36-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Kolbuszowski
11 Listopada 10
Kolbuszowa 36-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się