„Dostawa posiłków do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Żłobka Publicznego oraz innych osób z wydzierżawieniem pomieszczeń kuchni w Przedszkolu w okresie od 01-08-2020 do 31-07-2021”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie z własnych produktów i półproduktów w pomieszczeniach kuchni wydzierżawionych od Zamawiającego w wyznaczonym do tego miejscu gorącego posiłku w postaci :Śniadania, obiadu i podwieczorka oraz posiłku szkolnego dla dzieci – uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Żłobka Publicznego w Świątkach. Zamawiający zakazuje realizacji przedmiotu zamówienia w formie usługi cateringowej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Żłobka Publicznego w Świątkach. Wyjątkiem są sytuacje długotrwałych awarii (np. prądu, wody, gazu) oraz w sytuacjach klęsk żywiołowych dopuszcza się dostarczenie gorącego posiłku w postaci :Śniadania, obiadu i podwieczorka oraz posiłku szkolnego dla dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Żłobka Publicznego w Świątkach w postaci usługi cateringowej. Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowywania i sprzedaży obiadów osobom trzecim, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż będzie dokonywana z zachowaniem przepisów skarbowych, formalnych oraz wszelkich innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności prowadzenia żywienia zbiorowego (HACCP).
2. Roczny czynsz dzierżawny podany w ofercie nie może być mniejszy niż amortyzacja pomieszczeń i sprzętu która rocznie brutto wynosi 17 712,00 zł. Roczny czynsz za dzierżawę pomieszczeń o pow. 118,49 m² zgodnie z ofertą płatny będzie miesięcznie bez wezwania do 10 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świątki nr 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001.
1) W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu, Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia: od 01-08-2020 roku do dnia 31-07-2021 roku (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, dni ustawowo wolnych lub dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych), z zastrzeżeniem możliwości udostępnienia pomieszczeń w celu przygotowania się do realizacji przedmiotu zamówienia już od dnia podpisania umowy
5. Warunki finansowe rozliczeń:
1) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur.
2) sposób rozliczeń - wynagrodzenie powykonawcze, obliczone jako iloczyn wykonanej usługi (szt.) i ceny jednostkowej usługi, podanej przez Wykonawcę na etapie składania oferty.
3) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty każdorazowego otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
4) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Świątki 87
Świątki 11-008
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Gmina Świątki
Świątki 87
Świątki 11-008
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się