Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.Prezedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczególowo opisane w załacznikach do SIWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu zamówienia - sprzętu jednorazowego użytku (wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych) zgodnie ze złożoną ofertą, w okresie 24 miesięcy dla pakietów 1-6 i 8-15 oraz 9 dla pakietu 7. Przedmiot zamówienia zaklasyfikowany jako wyrób medyczny/wyposażenie wyrobu medycznego musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186). Szczególy dotyczace ilości oraz parametrów technicznych oraz sposobu realizacji zamówienia zostały określone w załącznikach do SIWZ.
Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też - w przypadku ich braku - europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych .
Wyroby posiadające deklaracji zgodności CE, deklarację zgodności wystawioną przez jednostkę notyfikowaną - dotyczy pierwszej klasy sterylnej i pierwszej z funkcją pomiarową oraz Ia, IIb, III oraz zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Królewska 29
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Królewska 29
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się