Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.
2.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:
a) specyfikacjach asortymentowo-cenowych – załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ
b)wzorach umów – załączniki nr 4.1 – 4.4 do SIWZ
3.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 odrębne zadania w tym:
1).Środki czystości ogólnego zastosowania
2). Obuwie jednorazowe foliowe
3).Specjalistyczne środki czystości do manualnego czyszczenia dla Działu Żywienia
4).Maty podłogowe
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania, lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje w zadaniach, w poszczególnych zadaniach musi być wyceniony pełen asortyment w ilościach podanych przez Zamawiającego.
5. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym zadaniu zostaną odrzucone.
6. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
7. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdego zadania.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Ilekroć w treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie ”lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność oceniana będzie na podstawie danych zawartych w dokumentach potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający określił minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniał stawiane wymagania. Zaproponowane przez Wykonawców oferty równoważne muszą posiadać minimalne lub lepsze parametry odpowiadające opisanym przez Zamawiającego a także posiadać cechy jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze, niż opisane przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Załączone dokumenty zaoferowanego produktu muszą potwierdzać wymagane parametry przedmiotu zamówienia stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty równoważność zaoferowanych produktów.
10. W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą :
1) w zakresie zadania nr 3:
a) dla wszystkich pozycji specyfikacji asortymentowo – cenowej):
- etykiet produktu (o ile nie znajduje się na próbce produktu);
- aktualnych kart charakterystyki zaoferowanych produktów;
- instrukcji użytkowania / kart informacyjnych ( informacji technicznej) preparatów zaoferowanych produktów wystawionych przez Producenta.
b) w pozycjach do których zostanie zaoferowany produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny,
deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub generalnego dystrybutora
potwierdzającej, że produkt spełnia wymogi Wspólnoty Europejskiej, a w szczególności
postanowienia Rozporządzenia UE nr 830/2015;
c) dla produktów dezynfekcyjnych biobójczych z pozycji nr 7, 8 specyfikacji asortymentowo-cenowej, pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym, dotyczy zamawianego asortymentu potwierdzającego dla pozycji nr 7,8 specyfikacji asortymentowo-cenowej że jest to preparat nadający się do powierzchni mających kontakt z żywnością
( kategoria I grupa 4);
d) dla pozycji nr 7, 8 specyfikacji asortymentowo – cenowej potwierdzenia zgodności produktu
z wymogami normy dezynfekcyjnej PN-EN 1276 oraz PN-EN 13697 (deklaracja zgodności producenta lub generalnego dystrybutora. Potwierdzenie skuteczności środków wobec COVID – 19;
2) w zakresie zadań nr 2 oraz nr 3 bezpłatnych próbek oferowanego asortymentu:
a) próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej,
b) próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych
z etykietami, w przypadku opakowań 1 l i 10 l podanych w specyfikacjach asortymentowo-cenowych, Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w opakowaniach 10 l.
Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)
c) próbki należy opisać podając:
- numer zadania,
- numer pozycji w zadaniu,
- nazwę Wykonawcy,
- nazwę Producenta.
d) Wymagana ilość próbek:
- dla zadania nr 2 - z każdej pozycji po 5 par,
- dla zadania nr 3 - z każdej pozycji po 1 sztuce.
11. Próbki/ dokumenty wyszczególnione w pkt. 10 pkt. 1- 2 powyżej stanowią jedną całość i składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym wypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy PZP, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie będzie miał zastosowania. Próbki/dokumenty
nie będą podlegały uzupełnieniu. Brak złożenia próbek/dokumentów wraz z ofertą, bądź złożenia próbek/dokumentów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, lub niezgodnych z produktem zaoferowanym specyfikacji asortymentowo – cenowej skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający zastrzega, że złożone próbki nie zostaną zwrócone Wykonawcom w związku z ich użyciem podczas testowania.
13. Sposób złożenia próbek oraz dokumentów wchodzących w skład próbek został opisany w rozdziale IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-102
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-102
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się