Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni miejskiej na terenie gminy Gubin o statusie miejskim przy użyciu narzędzi własnych Wykonawcy.

Zakres robót obejmuje:
1) Strefa I
a) koszenie trawników o powierzchni ok. 11,5 ha, do 3 razy w okresie od 1 sierpnia do 15 listopada, wysokość skoszonej trawy 5 -10 cm, Zamawiający będzie zgłaszał potrzebę koszenia danej powierzchni trawnika,
b) formowanie 1500 mb żywopłotów – do 2 razy w okresie od 1 sierpnia do 15 listopada,
c) pielęgnacja istniejących nasadzeń - 1500 m2 rabat, polegająca na podlewaniu, odchwaszczaniu, ściółkowaniu korą, demontażu palików przy drzewach wraz z wiązaniami, zwalczanie chorób i szkodników, podlewanie – 8 m3 na przestrzeni dwóch tygodni,
2.) Strefa II
a) koszenie trawników o powierzchni ok. 4,5 ha, do 2 razy w okresie od 1 sierpnia do 15 listopada, wysokość skoszonej trawy 5 -10 cm, Zamawiający będzie zgłaszał potrzebę koszenia danej powierzchni trawnika,
b) formowanie 800 mb żywopłotów - do 2 razy w okresie od 1 sierpnia do 15 listopada,
3) wywóz i zagospodarowanie skoszonej trawy, przyciętych gałęzi, żywopłotu do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (IPOK) – 70 t skoszonej trawy, liści, przyciętych gałęzi. Zamawiający dopuszcza zwiększenie/zmniejszenie podanych ilości, o 10%, co nie będzie stanowić podstawy do zmiany umowy,
4) usuwanie wskazanych przez Zamawiającego suchych i stwarzających zagrożenie drzew z terenów zieleni miejskiej, wywóz i zagospodarowanie konarów i gałęzi do IPOK, wywóz pni we wskazane przez Pełnomocnika miejsce – do 20 szt.;
5) pielęgnacja drzew i krzewów polegająca na wycinaniu suszu gałęziowego, wykonywaniu cięć sanitarnych utrzymaniu formowanego kształtu korony - 100 godzin pracy podnośnika koszowego i pilarza;
6) usuwanie liści z alejek spacerowych i parkowych chodników, ścieżek rowerowych wraz ze stacjami rowerowymi, ze schodów znajdujących się przy ul. Pułaskiego, ul. Krzywej, ul. Wysockiego, ul. Stromej, Parku Waszkiewicza, ul. Królewskiej, ul. Gdańskiej, ul. Grunwaldzkiej wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów do IPOK – w okresie od 15 października do 30 listopada – do 3 razy w tygodniu (pow. 9625m2);
7) w okresie od 15 listopada do 30 listopada prowadzić zimowe utrzymanie schodów, alejek spacerowych i parkowych chodników, ścieżek rowerowych poprzez:
a) zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez odśnieżanie nawierzchni, pokrywanie nawierzchni schodów mieszaniną piasku z solą, materiałami uszorstniającymi (pow. 9625m2);
8) bieżące sprzątanie i wywóz odpadów z terenów zieleni miejskiej do IPOK (Strefa I i II) – 1 raz w tygodniu;
9) dokonywanie prac pielęgnacyjnych z użyciem narzędzi ogrodniczych (np. haczek, grabi, szpadli);
10) czyszczenie, malowanie oraz bieżąca naprawa ławek i koszy na odpady. Wskazanych przez Zamawiającego 20 sztuk ławek i 20 szt. koszy na śmieci znajdujących się na terenach zielonych. Łączna ilość ławek na terenach zielonych– 230 szt., łączna ilość koszy na śmieci – 180 szt.
11) bieżące utrzymanie czystości i porządku urządzeń fontann miejskich – 1 szt. – 1 raz w tygodniu;
12) bieżące opróżnianie koszy na odpady usytuowanych na terenach zieleni miejskiej, przy alejkach spacerowych, na placach zabaw oraz przy ścieżkach rowerowych wraz z wywozem i zagospodarowaniem opadów do IPOK – 180 szt. koszy na odpady (ok. 5 t), - opróżnianie koszy do 3 razy w tygodniu. Zamawiający dopuszcza zwiększenie/zmniejszenie podanych ilości, o 10%, co nie będzie stanowić podstawy do zmiany umowy,
13) przedkładanie Zamawiającemu tygodniowego harmonogramu prac: Wykonawca do końca ostatniego dnia pracującego każdego tygodnia przedłoży tygodniowy harmonogram prac planowanych na następny tydzień
14) raz w miesiącu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół zawierający informacje na temat wywozu i zagospodarowania odpadów wytworzonych i zebranych w trakcie realizacji zadania (odpady zmieszane zebrane z koszy usytuowanych na terenach zieleni miejskiej, biomasa) tj. kod, masa, instalacja (podmiot posiadający stosowne pozwolenia), do której zostały przekazane odpady oraz proces, któremu zostały poddane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Piastowska 24
Gubin 66-620
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Gubin o statusie miejskim
Piastowska 24
Gubin 66-620
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się