Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce - etap I

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ulicy Turystycznej w Warce – etap I”.
Ulica Turystyczna stanowi ciąg drogi powiatowej 1683W, w części objętej inwestycją , zlokalizowana jest na działkach 1843/2 i 2617/2.
Przewidziany do przebudowy w etapie pierwszym odcinek posiada długość ok. 169 m.
Realizacja w/w zadania wpłynie na bardziej efektywne wykorzystanie połączenia sieci dróg lokalnych i ma na celu stworzenie bezpiecznego ciągu ruchu.
W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodnik po stronie prawej, zatoka postojowa oraz przebudowane zostaną zjazdy. Wykonawca wybuduje kanalizację deszczową wraz z budową wylotu kanalizacji do rowu. Zadanie obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego, po stronie prawej. Ponadto do zadań Wykonawcy należała będzie rozbiórka słupa znajdującego się w obrębie skrzyżowania z ul. Ledóchowskiego. Do zadań Wykonawcy należało będzie również przestawienie kiosku, w miejsce wskazane w dokumentacji projektowej wraz z podłączeniem przyłączy. Wykonawca wykona utwardzenie wokół przydrożnej figurki. Wykonawca wykona również zabruk w obrębie skrzyżowania z przebudowanym odcinkiem ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Turystyczną.
Chodnik po stronie lewej przedmiotowego odcinka został wykonany w 2018 r., nie podlega przebudowie, ze względu na dobry stan techniczny. Przebudowie podlega jedynie fragment w obrębie skrzyżowania z ul. Ledóchowskiego. Wykonawca podczas realizacji zadania zobowiązany będzie do zachowania szczególnej dbałości o ten chodnik. Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego zadania zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna obrazująca stan chodnika. Wykonawca podczas odbioru robót zobowiązany będzie do oddania chodnika w stanie nie pogorszonym.
W ramach niniejszego zadania Wykonawca wykona również włączenie do drogi gminnej zlokalizowanej na działkach 1843/3, 1843/1, w celu funkcjonalnego oraz estetycznego połączenia odcinka wykonywanego z odcinkiem istniejącym.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie przebudowa zjazdów istniejących, zgodnie z dokumentacją. Ulica zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca zobowiązany jest do demontażu słupków i tabliczek z nazwami ulic, na czas budowy, przechowanie ich w sposób gwarantujący brak uszkodzenia oraz ponownego montażu przed odbiorem końcowym.
W ramach inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Ledóchowskiego oraz z ul. Kazimierza Pułaskiego. W bieżący roku Gmina Warka realizowała inwestycję polegającą na przebudowie ul. Kazimierza Pułaskiego w Warce, w kierunku do Muzeum. Wykonawca realizując niniejsze zadanie zobowiązany będzie do włączenia niniejszego zadania do zadania realizowanego w bieżącym roku.
Tereny zielone należy obsiać trawą po wcześniejszym humusowaniu.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający odzyskanie materiałów z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki tj.: kostka betonowa, destrukt z frezowania, słup oświetleniowy do Zakładu Usług Komunalnych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź innego przedstawiciela Zamawiającego.
Kostkę betonową przed przekazaniem należy oczyścić i spakować na palety, które dostarczy Wykonawca.
Pozostały materiał rozbiórkowy (krawężniki, obrzeża, popękane płytki chodnikowe, uszkodzona kostka betonowa itp.) pozbawiony ziemi należy przekazać jako gruz do ZUK w Warce Sp. z o.o. lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta.
Niniejszą inwestycję należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
Na przedmiotowym terenie występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa oraz duży zakład przetwórstwa owocowego WARWIN S.A.. Wykonawca realizując zadanie musi mieć świadomość utrudnień z tym związanych, w szczególności biorąc pod uwagę zbliżający się sezon przetwórstwa owocowego. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować odpowiednią czasową organizację ruchu, w tym zapewniającą dostęp pojazdów uprzywilejowanych.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości opracowania projektowego bez względu na podane jednostki obmiarowe.
Wykonawca przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu od Gminy Warka, prawomocnych zgłoszeń budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz ustawą o drogach publicznych, ustawą o odpadach, ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry techniczne, jakościowe –z odwołaniem się do aprobat i atestów, standardu oraz sposobu wykonania urządzeń technologicznych. Podane informacje należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty.
Inwestycję należy realizować biorąc pod uwagę warunki techniczne wydane przez dysponentów sieci. Koszty płatnego nadzoru, płatnego odbioru końcowego, czasowego wyłączenia energii itp. dysponentów wszystkich sieci obciążają Wykonawcę.
Zamawiający ustala ryczałtowy system wynagradzania. Oferent powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, w tym ewentualne kolizje z infrastrukturą podziemną, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć.
Podstawę do określenia całkowitej ryczałtowej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej i przedmiarach oraz zakres prac określony w SIWZ, realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonego przedmiaru robót. Przedmiar ma charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagradzania , będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami, SIWZ oraz STWiOR. Zamawiający nie będzie badał zgodności podstawy wyceny, ani ilości robót w złożonych przez oferentów kosztorysach ofertowych. Załączone kosztorysy mają charakter informacyjno pomocniczy.
Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji, SIWZ, STWiOR, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania zadania.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych w stosunku do urządzeń/rozwiązań/materiałów projektowych. W wypadku złożenia oferty na urządzenia/rozwiązania/materiały równoważne parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oferowanych urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych muszą być co najmniej nie gorsze, jak parametry urządzeń/rozwiązań projektowych.
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń prototypowych. W przypadku powoływania się Wykonawcy na urządzenia równoważne Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż 2 lata. W związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy składającego ofertę w oparciu o urządzenia równoważne, wskazania miejsca montażu proponowanych urządzeń, pracujących przez okres co najmniej 2 lata.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej muszą być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty.
Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączniku Nr 6 i dołączone do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania oceny równoważności proponowanych rozwiązań.
Oferta Wykonawcy, w której zostanie stwierdzone, iż zaproponowane rozwiązania nie są równoważne zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 2.

Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt wykaz zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe – m2, mb, szt.), w tym wykaz długości wybudowanych sieci, obiektów dla poszczególnych rodzajów materiałów, średnic w rozbiciu na poszczególne ulice. Powyższe materiały dołączy do dokumentów odbiorowych. Wykaz winien być podpisany przez uprawnionego geodetę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
W celu umożliwienia Wykonawcy fakturowania częściowego, Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy, obejmujący wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy.
W czasie odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy,
jednostki których udział nakazują odrębne przepisy oraz Zakładu Usług Komunalnych w Warce z zakresu odbioru kanalizacji deszczowej oraz z zakresu odbioru istniejącej sieci wod.-kan.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy:
1) prace ziemne, w tym:
a) prace związane z wykonaniem elementów sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej, elektrycznych;
b) prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych;
2) prace brukarskie
3) obsługa maszyn budowlanych
4) wykonanie czynności z zakresu robót bitumicznych
5) instalacyjne elektroenergetyczne, instalacyjne – kanalizacja deszczowa.
Obowiązki zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności, na podstawie umowy o pracę dotyczą również podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, osób na podstawie umowy o pracę.
Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o prace zawarte są w §16 ustęp 1-5 wzoru umowy - zał. Nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy zawarty jest w §4 ustęp 2 wzoru umowy - zał. Nr 3 do SIWZ . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, wprowadzenia i utrzymania odpowiedniej czasowej organizacji ruchu na czas budowy, zapewniającej dojścia i dojazd do posesji oraz dojazd do zakładu przetwórstwa owocowego „WARWIN S.A.”.

Dane teleadresowe:
1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna
Rejon Energetyczny Grójec, ul. Mogielnicka 32, tel. (048) 665 16 31, (048) 665 16 19
Posterunek Warka tel.: (048) 667 04 01
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie, Zakład w Radomiu, ul. Gazowa 11/13, tel. (048) 332 41 84
Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy, ul. Stegny, tel.: (048) 663 51 42
3. Starostwo Powiatowe w Grójcu
Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Piłsudskiego 59, tel.: (048) 665 11 29
4. Komenda Powiatowa Policji w Grójcu, ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec,
tel.: (048) 668 72 00
5. ZUK w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka, tel.: (048) 667 32 99,
fax: (048) 667 22 85, e-mail: zuk@zukwarka.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Plac St. Czarnieckiego 1
Warka 05-660
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Warka
Plac St. Czarnieckiego 1
Warka 05-660
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się