Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i dzierżawa analizatora do wykonywania badań laboratoryjnych.

» Opis zapytania

Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych do analizatora hematologicznego MEK 6318K, biochemicznego Konelab 20 ISE wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab oraz dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych
Wspólny Słownik Zamówień: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
Opis: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników analitycznych i materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1A do SIWZ (formularz asortymentowo- cenowy).
Odczynniki powinny być dostosowane do analizatora.
Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza musi najpóźniej w dniu podpisania umowy złożyć u Zamawiającego oświadczenia:
1) autoryzowanego serwisu producenta odczynników o braku niekorzystnego wpływu oferowanych odczynników na aparat,
2) o zapewnieniu bezpłatnego udziałU w kontroli StandLab i zapewnieniu opieki merytorycznej w czasie trwania umowy
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawce, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie produktów stanowiących przedmiot zamówienia do stosowania w Polsce lub certyfikatów CE, jeżeli są wymagane.
Zamawiający wymaga dostarczenia, do oferowanych odczynników, kart charakterystyk do analizatora hematologicznego na wymienione w specyfikacji oznaczenia w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz instrukcje obsługi aparatu w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo
W przypadku gdy dany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy przedłożyć oświadczenie, że dany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej)
Zgodnie z formularzem cenowym pozycje winny uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia.
Data ważności dostarczonych odczynników winna być określona co najmniej na 6 m-cy od daty dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Szponara 20
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Szponara 20
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się