WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ZESŁAŃCÓW SYBIRU I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W LUBLINIE

» Opis zapytania

Przedmiot przetargu stanowi wynajem pomieszczeń kuchni i stołówki XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie wraz z jej urządzeniami i wyposażeniem w okresie od dnia 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. z wyłączeniem wakacji i ferii zimowych oraz przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 46 w Lublinie w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., z wyłączeniem wakacji, ferii i dni wolnych od zajęć lekcyjnych – 360 dni roboczych.
Powierzchnia pomieszczeń kuchni i stołówki wynosi łącznie 270 m2 i znajduje się w budynku XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie przy ul. Biedronki 13. Na wymienioną powierzchnię składają się: pomieszczenia kuchenne i socjalne – 206 m2 oraz wydawalnia z myjnią – 64 m ².
Zestawienie pomieszczeń, o których mowa w ust. 2.1 stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 46:
XXVII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie: Orientacyjna ilość posiłków dziennie: obiady pełnopłatne i refundowane – 30 szt.
Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie: Orientacyjna liczba posiłków dziennie - zestawy dla wychowanków oddziału przedszkolnego obejmujące śniadanie, obiad, podwieczorek - 25 szt.
obiady pełnopłatne, dofinansowane i refundowane przez MOPR – 300 szt.
Docelowa ilość posiłków jest wartością zmienną, uzależniona jest od decyzji rodziców.
Po wygraniu przetargu Oferent zobowiązany będzie do wynajmu pomieszczeń i prowadzenia żywienia na następujących zasadach w okresie obowiązywania umowy:
• prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem kuchni w XXII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i ppoż.;
• uzyskania zaświadczenia i decyzji o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
• regularne dokonywanie opłaty czynszowej oraz opłat eksploatacyjnych;
• utrzymania w czystości i sprawności pomieszczeń i urządzeń kuchni oraz stołówki – codziennego sprzątania pomieszczeń. Koszty obsługi kuchni i stołówki oraz sprzątania ponosi wykonawca;
• wyposażenia pomieszczeń na własny koszt w brakujące urządzenia niezbędne do prowadzenia kuchni i stołówki. Urządzenia te po okresie trwania umowy pozostają własnością Wykonawcy;
• uzupełnienia stanu naczyń, niezbędnych do spożywania posiłków oraz sztućców;
• wpłacenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, na konto Zamawiającego kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto celem należytego wykonania umowy;
• uiszczania - oprócz czynszu kosztów i opłat eksploatacyjnych, takich jak: podatek od nieruchomości, opłaty za zużycie wody zimnej i ciepłej, gazu, i energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości;
• systematyczne opróżnianie osadnika skrobi i tłuszczu na własny koszt;
• wykonywanie przeglądów okresowych dźwigów towarowych oraz instalacji gazowej na własny koszt;
• codzienne przygotowywanie i wydawanie w wynajętych pomieszczeniach posiłków;
• przygotowywanie i wydawanie zestawów dla wychowanków oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 46 w Lublinie
• przygotowywanie obiadów pełnopłatnych, dofinansowanych i refundowanych dla uczniów obydwu placówek oświatowych;
• przygotowywanie posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzanych z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, spełniających normy żywienia dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat (gramatura i kaloryczność), oraz zgodnie z systemem HACCP dla posiłków szkolnych;
• obiady muszą być minimum dwudaniowe, z surowców, tzn. nieprzetworzonego wcześniej mięsa, surowych warzyw (sezonowo, w okresie zimowym dopuszcza się stosowanie mrożonek warzywno-owocowych). Nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków z proszku;
• do obiadów mięsnych, rybnych, na bazie jaj muszą być podawane surówki lub warzywa;
• obiady muszą być smaczne, ciepłe i estetycznie podane;
• zapewnienia tygodniowych jadłospisów z podaniem kaloryczności i wyszczególnieniem składników odżywczych;
• uzgadnianie z Zamawiającym ceny posiłków na okres każdego roku szkolnego do 31 sierpnia danego roku w formie pisemnej;
• szczegółowe warunki dotyczące organizacji żywienia dla placówek znajdują się we wzorze umów;
• Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy najmu pomieszczeń kuchni, przygotowywania i wydawanie obiadów dla uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie oraz na przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46;
• Wykonawca zobowiązany jest do rozliczania się za wykonaną miesięczną usługę żywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 na podstawie faktur ze Szkołą Podstawową nr 46;
• rozliczenie za obiady wydawane uczniom XXVII Liceum Ogólnokształcącego następuje bezpośrednio z uczniami lub rodzicami uczniów;
• obowiązkowe jest przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi; Wizji lokalnej oferenci dokonują indywidualnie.
• zgodnie z art. 29 ust.3a uzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków oraz dietetyka. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa powyżej.
Oferent nie może podnająć innemu podmiotowi wynajmowanych pomieszczeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Oferenta jakości wykonywanych usług.
Rozliczenia finansowe – przyjmowanie wpłat za obiady od uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego, wystawianie dokumentów rozliczeniowych – faktur VAT dla Szkoły Podstawowej nr 46 i MOPR.
Wydawanie posiłków uczniom odbywać się będzie od poniedziałku do piątku i dostosowane będzie do organizacji roku szkolnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Biedronki 13
Lublin 20-543
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Biedronki 13
Lublin 20-543
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się