Wykonanie robót budowlanych na zaporze Porąbka

» Opis zapytania

• Część nr 1
„Wykonanie konserwacji żelbetowych i kamiennych ubezpieczeń zapory Porąbka”

Lokalizacja miejsca wykonania robót:
Żelbetowe i kamienne ubezpieczenia wylotów dennych zapory znajdują się na dolnym stanowisku zapory, na lewym brzegu. Ubezpieczenie skarp nad wylotami wykonane jest w formie rusztu żelbetowego wypełnionego brukiem kamiennym spoinowanym zaprawą cementową o nachyleniu skarp 1:0.5 – 1:1

Zakres robót obejmuje następujące prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym:
• Czyszczenie strumieniowo-ścierne ubezpieczeń kamiennych i żelbetowych o powierzchni 1136 m2
• Spoinowanie bruków na powierzchni 55.0 m2
• Wykonanie jednokrotnej impregnacji hydrofobowej powierzchni ubezpieczenia 1136 m2

Wykaz robót uwzględnionych

Roboty uwzględnione to roboty, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie poszczególnych asortymentów robót :
a. Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
b. Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
c. W zależności od sposobu prowadzenia robót – wykonanie niezbędnych zabezpieczeń technicznych np. rusztowań lub innych pomostów umożliwiających prowadzenie prac na skarpach brzegów.
d. Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
e. Uzyskanie pozwoleń od właścicieli dróg i nieruchomości na dojazd do miejsca ogrodzenia
f. Wykonanie dróg technologicznych dojazdowych do prowadzenia robót i ich rozebranie,
g. Uporządkowanie i rekultywacja terenu (plantowanie, humusowanie, obsiew mieszanką traw) oraz usunięcie wszystkich ewentualnych szkód powstałych w czasie prowadzenia prac,
h. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
i. Wszystkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia.

• Część nr 2
„Konserwacja dolnego stanowiska zapory Porąbka”
Lokalizacja miejsca wykonania robót :

Kamienna elewacja zapory znajduje się na stronie odpowietrznej na lewym brzegu.
Ubezpieczenia brzegu w formie bruku kamiennego znajdują się na dolnym stanowisku zapory .Kamienny parapet murka przeznaczony do konserwacji zlokalizowany jest na dolnym stanowisku.


Zakres robót obejmuje następujące prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym:

• Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z terenu dolnego stanowiska zapory o powierzchni 800 m2
• Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z terenu dolnego stanowiska zapory o powierzchni 0,95 ha.
• Transport gałęzi na składowisko
• Czyszczenie hydrościerne ubezpieczeń kamiennych o powierzchni 1040 m2
• Czyszczenie hydrościerne parapetu murka o wymiarach 170 x 0,7 = 119 m2
• Spoinowanie bruków na powierzchni 100.0 m2
• Wykonanie dwukrotnej impregnacji hydrofobowej powierzchni ubezpieczenia kamiennego – bruków o powierzchni 1040 m2
• Wykonanie dwukrotnej impregnacji hydrofobowej powierzchni kamiennego parapetu o powierzchni 119 m2

Wykaz robót uwzględnionych

Roboty uwzględnione to roboty, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie poszczególnych asortymentów robót :
a. Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
b. Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
c. W zależności od sposobu prowadzenia robót – wykonanie niezbędnych zabezpieczeń technicznych np. rusztowań lub innych pomostów umożliwiających prowadzenie prac na skarpach brzegów.
d. Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
e. Uzyskanie pozwoleń od właścicieli dróg i nieruchomości na dojazd do miejsca ogrodzenia
f. Wykonanie dróg technologicznych dojazdowych do prowadzenia robót i ich rozebranie,
g. Uporządkowanie i rekultywacja terenu (plantowanie, humusowanie, obsiew mieszanką traw) oraz usunięcie wszystkich ewentualnych szkód powstałych w czasie prowadzenia prac,
h. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
h. Wszystkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizje lokalną w terenie.

Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt. Termin wizji w terenie Wykonawca może uzgodnić z kierownikiem Zb. Porąbka – Paweł Nabielec tel. 609 189 322.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się