Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i budowie kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2.Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II”, polegająca na wykonaniu urządzenia wodnego regulacyjnego (konieczność przewiertu przez winylową ściankę szczelną) przy oczku wodnym przy ul. Gdańskiej, a następnie wykonanie kanalizacji deszczowej o orientacyjnej długości ok. 335 m, (przewidywany spadek kanału wynosi 0,3%) włączeniu się do kolektora w ulicy Nowomiejskiej, zakończonego wylotem do Jeziora Jeziorak na wysokości ul. Mickiewicza, według wymagań załączonego programu funkcjonalno-użytkowego.
3.Przedsięwzięcie obejmuje:
1).wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II, według Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w tym w szczególności:
a)opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych:
b)sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem o ile będą wymagane: wszystkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, odstępstw niezbędnych do realizacji inwestycji, skutecznego pozwolenia na budowę na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.),
c)sporządzenie projektów wykonawczych we wszystkich występujących branżach,
d)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót,
e)opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych,
f)opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru,
g)opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.
UWAGA:
W procesie projektowym, a następnie wykonawczym, Zamawiający dopuszcza, na odcinku od regulatora przepływu do włączenia się w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, rozwiązanie według następującego:
Przy regulacji przepływu do 273 l/s można zastosować następujące średnice i osiągnąć następujące przepływy:
- DN500, spadek i=0,4%, napełnienie 91%, prędkość przepływu 1,46m/s
Jeżeli zastosujemy DN500 oraz spadek i=03,% to regulator musi być na 234l/s, napełnienie wówczas będzie rzędu 90%, a prędkość przepływu 1,26m/s.
2).wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II. W ramach zamówienia należy także wykonać zagospodarowanie terenu w obrębie odtworzonego i wydzielonego pasa drogowego.
4.Kod CPV: główny 45232130-2, dodatkowe 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego; 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników, 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia, 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu, 71354300-7 - Usługi badań katastralnych.
5.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony jest m.in. w następujących dokumentach: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik do SIWZ, we wzorze umowy, o którym mowa w SIWZ oraz innych załącznikach do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi
6.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
7.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.
W przypadku przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentach.
8.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
9.Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.
10.Elementy wyposażenia (urządzenia) oraz materiały muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
11.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi.
12.Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, o których mowa w programie funkcjonalno – użytkowym, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.
13.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte załączniku nr 7 wzór umowy.
14. Wykonawca ma obowiązek wykonania monitoringu wizyjnego kamerą samobieżną powstałych sieci i przykanalików oraz zapisania ich wyników oraz przekazania na odbiorze w wersji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Iława
ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się