Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy ul. Nektarowej w Zawierciu w ramach zadania pn .: „Przebudowa ul. Nektarowej w Zawierciu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ”.

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy ul. Nektarowej w Zawierciu w ramach zadania pn .: „Przebudowa ul. Nektarowej w Zawierciu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ”.

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 .r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ),
2). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
3). Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji zawierającej w szczególności:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej oraz kompletnej dokumentacji przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni (bez chodników) z asfaltobetonu.

W skład przedmiotowej dokumentacji projektowej branży drogowej i sanitarnej wchodzi:

» projekt budowlany (6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej)- który należy wykonać zgodnie z wymogami prawa budowlanego (wraz z kompletem niezbędnych załączników, t.j.: opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),
» projekt wykonawczy (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej)- który należy sporządzić w sposób umożliwiający realizację zadania. Projekt wykonawczy będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej; każde rozwiązanie powinno być opisane i narysowane w dostosowaniu do projektu budowlanego, opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Inwestora - Zamawiającego, przyszłego Wykonawcy robót, instytucji i osób uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych,
» przedmiar robót przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia o którym mowa w ust.2 pkt 1 (2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),
» kosztorys inwestorski (1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), który należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem o którym mowa w ust 1 pkt 2,
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu o którym mowa w ust.2 pkt 1 i 2 oraz 3 (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),
» wykonany i zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),
» mapa do celów projektowych (6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),
» opinia techniczna istniejących kanałów deszczowych (w 1 egz. w wersji papierowej).


3. Ponadto, do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Sporządzenie przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane aktualizacji kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanej dokumentacji (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) oraz przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się wykonać (przedmiotowe prace w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1) umowy w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru dokumentacji.
2. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnym do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia sieci lub usunięcia kolizji (przebudowy kolizji). Dotyczy to także sytuacji, w której właściciele poszczególnych mediów w wydanych warunkach ustalą konieczność wykonania przebudowy odpowiedniej sieci. Szczegółowe rozwiązania winny być zgodne z warunkami technicznymi gestorów siec po akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy projektu. Dokumentację wykonać w ilościach jak w pkt 1 . Ponadto dla potrzeb uzgodnień należy wykonać dodatkowe egzemplarze - ilość wg. wymagań uzgadniających.
3. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych zobowiązuje się do sprawdzenia warunków w terenie w obecności Zamawiającego.
4. Wykonawca opracuje wstępny projekt (koncepcję) celem zajęcia stanowiska przez Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w terminie 30 dni od podpisania umowy. Zajęcie stanowiska przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty złożenia.
5. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, zaświadczenia pozwalające na uzyskanie przez Inwestora zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień (z właścicielami mediów: TAURON, RPWiK Zawiercie, Orange, PGNiG – Oddział w Zawierciu i GAZ – SYSTEM Świerklany i inne które umożliwią Zamawiającemu zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę) należy umieścić w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej w projekcie budowlanym.
6. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy, a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zawiera także wzór umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

4. Stan istniejący;

Ulica Nektarowa o długości ok. 235,00 mb położona jest w zachodniej części Zawiercia
w Osiedlu Miodowa. Ulica jest drogą gminną, teren w najbliższym otoczeniu jest płaski
z niewielkim spadkiem w kierunku ulicy Willowej. Ulica posiada aktualnie nawierzchnię asfaltobetonową w złym stanie technicznym oraz obustronne chodniki w dobrym stanie technicznym. Ponadto istniejący kanał deszczowy jest w stanie miejscowo utrudniającym odpływ wód deszczowych. Wymaga oceny stanu technicznego i przebudowy.
Istniejące uzbrojenie pod i nadziemne stanowią:
- sieć wodociągowa z przyłączami,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
- napowietrzna sieć elektryczna NN i oświetlenia ulicznego,
- napowietrzna sieć teletechniczna,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć gazowa z przyłączami.


Dokumentacja winna uwzględniać:

- przebudowę kanału deszczowego,
- przebudowę zniszczonej nawierzchni jezdni asfaltobetonowej z uwzględnieniem wykonania prawidłowych przejść (obniżenia krawężnika) przy skrzyżowaniu z uliczkami bocznymi.
- projekt czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej.
- opinia techniczna istniejących kanałów deszczowych


Fragment mapy zasadniczej stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


II. POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Wymogi dla wersji elektronicznej:
Układ i zawartość (nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację — projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, art.) dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być identyczne z wersją tradycyjną (papierową), Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji tradycyjnej. Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikację (tylko do odczytu) oraz jedna wersja modyfikowalna. Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką art., egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu mają być identyczne z papierowymi oryginałami.
Wykonawca sporządzi pliki w formacie .pdf zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie aa.

2. Opracowując dokumentację Wykonawca winien wykorzystać jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;
2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) norm międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1,
w zakresie wybranych cech;
4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.
2.1 W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
- Polskie Normy;
- polskie aprobaty techniczne;
- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późn.zm.).
2.2. W opracowaniach Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności.
2.3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.
2.4. W przedmiarach i kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić zgodnie z Rozporządzeniem kod i nazwę wspólnego słownika zamówień podstawowych zakresów robót.
2.5. Przedmiary robót dla każdej z branż podzielić należy na rozdziały wg. poszczególnych asortymentów robót oraz tabelę elementów scalonych.
W przedmiarach oprócz wszystkich asortymentów robót należy również uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania.
2.6. Wszystkie rysunki które znajdują się w projektach wraz z opisami, pisma, uzgodnienia itp. muszą znajdować się także w wersji elektronicznej. Niedopuszczalne są zmiany bądź poprawki w dokumentacji bez ponownego, uwzględniającego te zmiany wykonania wersji elektronicznej.
2.7. Wykonawca przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).
2.8. W projekcie należy uwzględnić informację o obszarze oddziaływania obiektu.
2.9. W projekcie należy przedstawić zwięzłe zestawienie charakterystycznych parametrów obiektu np. długość ulicy, szerokość, powierzchnia poszczególnych nawierzchni, materiały itd.
2.10. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików pdf zgodnie z ilościami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (o jak najmniejszej pojemności z uwagi na konieczność zamieszczenia tych treści na stronie internetowej). Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru; jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.

3. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp):

3.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

3.2. Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wskazać akty prawa Unii Europejskiej, z których wynikają wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 5 tejże ustawy (pkt. 3 powyżej), a w przypadku gdy dla przedmiotu umowy nie ma takich przepisów, winien złożyć oświadczenie informujące o ich braku.


4. Inne informacje:

1) Na złożony wniosek Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień, nie może zaciągać zobowiązań i podejmować działań rodzących skutki finansowe, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji.
2) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa w zakresie umożliwiającym realizację robót. W przypadku stwierdzenia, że są elementy nie ujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
3) Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do przekazywanych uwag,
usuwania wad i wprowadzania poprawek i uzupełnień (w uzgodnieniu z Zamawiającym), czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie.
4) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w w/w przepisach oraz nowo wprowadzanych, oraz stosować je na bieżąco.


5. Gwarancja i rękojmia

5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy lub jego części. Wykonawca udziela na wykonaną dokumentację projektową rękojmi na okres 5 lat. Ponadto Wykonawca udziela na dokumentację projektową gwarancji jakości na okres 5 lat. Powyższe terminy rękojmi i gwarancji jakości będą liczone od daty sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 6 pkt 3 umowy. Do gwarancji jakości będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy o gwarancji jakości przy sprzedaży. Za wadę objętą odpowiedzialnością z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości uważa się również wszelkie niezgodności dokumentacji projektowej z Umową, Prawem Budowlanym, innymi przepisami prawa, polskimi i zharmonizowanymi normami (PN-EN).
5.2. W przypadku stwierdzenia wady w wykonanej dokumentacji projektowej, Zamawiający będzie uprawniony do żądania bezpłatnego usunięcia wady przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, a po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu Zamawiającego do usunięcia wady przez Wykonawcę , Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania lub poprawienia przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5.3. Jakiekolwiek zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub innych przedmiotów czy czynności związanych z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, czy też sporządzenie protokołu o którym mowa w § 6 pkt.3 umowy nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wad przedmiotu umowy lub jego części.


W ramach prac projektowych należy przewidzieć w kosztorysie oraz przedmiarze robót, inwentaryzację geodezyjną zadania.


6. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Leśna 2
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się