Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 9 336 334,89 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 132 814,89 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 203 520,00 zł.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Kredyt długoterminowy w kwocie 9 336 334,89 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 89/100), w tym:
a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 132 814,89 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące osiemset czternaście złotych 89/100), w tym na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 759 928,00 zł
w tym:
- Centrum Edukacji Przyrodniczej w DL w Pietruszej Woli w kwocie 58 877,30 zł
- Przywrócenie różnorodności krajobrazu – Stawy w Ustrobnej w kwocie 153 211,40 zł
- Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych – OZE w kwocie 1 547 839,30 zł
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 203 520,00 (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych.
1) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres od 30.07.2020 - do 30.09.2029 r., z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 31.12.2020 roku.
2) Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od 1 do max. 3 dnia po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2020 r.
Wykonawca powinien skalkulować koszty przedmiotu zamówienia (oprocentowanie plus marża banku) na dzień:
- I transza w dniu 30.07.2020 r w kwocie 2 000 000,00 zł
- II transza w dniu 30.09.2020 r. w kwocie 3 000 000,00 zł
- III transza w dniu 31.12.2020 r. w kwocie 4 336 334,89 zł
Do ustalenia oprocentowania należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 30.06.2020 r.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

3) Przewidywany harmonogram spłaty kredytu:
Spłata kredytu będzie realizowana od 31.03.2020 r. do 31.12.2026 roku w 28 ratach
w następujący sposób:
- I rata do dnia 31.03.2021r w kwocie 12 500,00 zł
- II rata do dnia 30.06.2021r w kwocie 1 772 428,00 zł
- III rata do dnia 30.09.2021r w kwocie 12 500,00 zł
- IV rata do dnia 31.12.2021r w kwocie 12 500,00 zł
- V rata do dnia 31.03.2022r w kwocie 87 500,00 zł
- VI rata do dnia 30.06.2022r w kwocie 87 500,00 zł
- VII rata do dnia 30.09.2022r w kwocie 87 500,00 zł
- VIII rata do dnia 31.12.2022r w kwocie 87 500,00 zł
- IX rata do dnia 31.03.2023r w kwocie 250 000,00 zł
- X rata do dnia 30.06.2023r w kwocie 250 000,00 zł
- XI rata do dnia 30.09.2023r w kwocie 250 000,00 zł
- XII rata do dnia 31.12.2023r w kwocie 250 000,00 zł
- XIII rata do dnia 31.03.2024r w kwocie 250 000,00 zł
- XIV rata do dnia 30.06.2024r w kwocie 250 000,00 zł
- XV rata do dnia 30.09.2024r w kwocie 250 000,00 zł
- XVI rata do dnia 31.12.2024r w kwocie 250 000,00 zł
- XVII rata do dnia 31.03.2025r w kwocie 275 000,00 zł
- XVIII rata do dnia 30.06.2025r w kwocie 275 000,00 zł
- XIX rata do dnia 30.09.2025r w kwocie 275 000,00 zł
- XX rata do dnia 31.12.2025r w kwocie 275 000,00 zł
- XXI rata do dnia 31.03.2026r w kwocie 275 000,00 zł
- XXII rata do dnia 30.06.2026r w kwocie 275 000,00 zł
- XXIII rata do dnia 30.09.2026r w kwocie 275 000,00 zł
- XXIV rata do dnia 31.12.2026r w kwocie 275 000,00 zł
- XXV rata do dnia 31.03.2027r w kwocie 275 000,00 zł
- XXVI rata do dnia 30.06.2027r w kwocie 275 000,00 zł
- XXVII rata do dnia 30.09.2027r w kwocie 275 000,00 zł
- XXVIII rata do dnia 31.12.2027r w kwocie 275 000,00 zł
- XXIX rata do dnia 31.03.2028r w kwocie 275 000,00 zł
- XXX rata do dnia 30.06.2028 w kwocie 275 000,00 zł
- XXXI rata do dnia 30.09.2028 w kwocie 275 000,00 zł
- XXXII rata do dnia 31.12.2028 w kwocie 275 000,00 zł
- XXXIII rata do dnia 31.03.2029 w kwocie 258 802,00 zł
- XXXIV rata do dnia 30.06.2029 w kwocie 258 802,00 zł
-XXXV rata do dnia 30.09.2029 w kwocie 258 802,89 zł

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Wojaszówka 115
Wojaszówka 38-471
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 115
Wojaszówka 38-471
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się