Parking dla potrzeb pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ ul. Kapitańska 8, 72-600 Świnoujście

» Opis zapytania

1. Budowa parkingu dla potrzeb pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 182/87 i 182/88 obręb 2 w Świnoujściu przy ul. Kapitańskiej składającego się z 14 stanowisk postojowych, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych, drogi manewrowej, placu do zawracania oraz miejsca do odkładania śniegu.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującymi dokumentami:
2.1 Projektem budowlanym parkingu dla potrzeb pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ ul. Kapitańska 8, 72-600 Świnoujście - działka nr 182/87 obr. 2,
2.2 Projektem budowlanym parkingu dla potrzeb pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ ul. Kapitańska 8, 72-600 Świnoujście - działka nr 182/88 obr. 2,
2.3 ogólną specyfikacją techniczną,
2.4 szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla poszczególnych robot,
2.5 przedmiarem robót - branża budowlana,
2.6 przedmiarem robót - branża elektryczna.
3. Obowiązki kierownika budowy
Kierownik budowy zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) po zakończeniu budowy zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego w 2 egz. z podziałem na dwie działki.
Dokumentację powykonawczą dla działki miejskiej WSPL musi przekazać właścicielowi nieruchomości po zakończonej dzierżawie.
4. Wizja lokalna
Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej ww. obiektu o godz. 10:00 w dniu 14.07.2020 r. W związku z tym, informację taką należy zgłosić min. 2 dni wcześniej telefonicznie na nr 609841077 przedstawicielowi Zamawiającego Panu Krzysztofowi Nowak.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Kapitańska 8-8b
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu
Kapitańska 8-8b
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się