Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dwóch maszyn do stępowania ( karuzel) dla koni wyścigowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie budowy dwóch maszyn do stępowania (karuzeli )dla koni i stanowi podstawę do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.
Przedmiot opracowania obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu (budowlanego oraz wykonawczych) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy karuzel dla koni wyścigowych.
b) uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym decyzji pozwolenie na budowę oraz decyzji na prowadzenie badań archeologicznych,
c) wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową:
 przygotowanie terenu budowy
 roboty pomiarowe,
 usunięcie ziemi roślinnej z hałdowaniem,
 roboty ziemne,
 wykonanie fundamentów,
 budowa dwóch sześciokonnych karuzel dla koni wyścigowych,
 uporządkowanie i uformowanie terenu po budowie,
 wykonanie innych robót określonych w dokumentacji projektowej, jak również wypełnienie wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających,
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
 zgłoszenie zakończenia robót do odbioru,
d)pełnienie nadzoru autorskiego,
e) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie o ile będzie wymagane prawem.
Proces inwestycyjny będzie przebiegał w dwóch kolejnych etapach obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie realizację robót budowlanych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Projekcie umowy (Załącznik do SIWZ), Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik do SIWZ).
3. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane wraz z maszynami do stępowania koni ( karuzelami) (wzór Karty gwarancyjnej stanowi Załącznik nr 1 do Umowy); jednocześnie oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie stanowił kryterium oceny ofert „Gwarancja” (G), o czym jest mowa w dziale XV SIWZ.
4. Zamawiający umożliwi na wniosek Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, przeprowadzenie wizji lokalnej terenu. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Zwycięska 2
Wrocław 53-033
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
ul. Zwycięska 2
Wrocław 53-033
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się