Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu - fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, na podwoziu z napędem 4x4, wg wymogów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Wymogi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi instruktaż dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi pojazdu.
2) Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta pojazdu oraz posiadać serwis, zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz oryginalne części zamienne.
3) Wykonawca będzie wykonywał pełną, nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej.
4) W przypadku konieczności serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy w trakcie trwania gwarancji, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na terenie Polski.
5) Dostarczony pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń jego producenta.
6) Dostarczony pojazd powinien być w pełni sprawny, odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze SIWZ oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.
7) Wymagany stan formalno-prawny i techniczny sprzętu:
a) w pełni udokumentowane legalne pochodzenie,
b) sprzęt w 100% przygotowany do pracy zgodnie z przeznaczeniem jego użytkowania, tj. kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu drogowego,
c) sprzęt musi być wyposażony w następujące dokumenty (w języku polskim):
- dokumenty gwarancyjne,
- książkę serwisową,
- instrukcję obsługi,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,
- odpowiednie dokumenty, zgodne z obowiązującymi przepisami, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie RP oraz komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta.
Uwaga:
1) Jeżeli w odniesieniu do określonych powyżej parametrów sprzętu objętego zamówieniem, powstałyby u Wykonawcy jakiekolwiek wątpliwości lub niejasności, wówczas dla ostatecznego rozstrzygnięcia wymagań Zamawiającego w tej kwestii oraz przygotowania oferty przez Wykonawcę – wiążącymi będą wyjaśnienia, uściślenia oraz informacje uzupełniające, uzyskane w trakcie formalnej procedury ewentualnych zapytań do SIWZ.
2) Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ, przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert przy zastosowaniu rozwiązań równoważnych opisywanym. Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) sprzętu objętego zamówieniem lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu o parametrach równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w opisie. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne, mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Rozwiązania równoważne wykazane przez Wykonawcę podlegać będą ocenie wskazanego przez Zamawiającego eksperta w danej branży, który sporządzi stosowną opinię. Opinia będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się o wspólne udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców.
W przypadku wygrania przetargu Wykonawca, który zamierza wykonanie części zamówienia powierzyć podwykonawcom, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 Kodeksu Cywilnego, a w szczególności do zawarcia umów przelewu na rzecz podwykonawców wierzytelności, należnych im za wykonane działania/czynności. Niespełnienie powyższego spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Cena ofertowa nie podlega waloryzacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 1
Dzierzgoń 82-440
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Burmistrz Dzierzgonia
Plac Wolności 1
Dzierzgoń 82-440
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się