Dostawa sprzętu medycznego do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej.
Zamówienie składa się z 8 części:
CZĘŚĆ 1: INHALATOR.
CZĘŚĆ 2: BUDKA TLENOWA DO PRZEPROWADZANIA TLENOTERAPII U NIEMOWLĄT.
CZĘŚĆ 3: STÓŁ ELEKTRYCZNY.
CZĘŚĆ 4: SSAK ELEKTRYCZNY.
CZĘŚĆ 5: STACJONARNE KONCENTRATORY TLENU.
CZĘŚĆ 6: KARDIOMONITOR.
CZĘŚĆ 7: KARDIOMONITOR DLA DZIECI .
CZĘŚĆ 8: LAMPY BAKTERIOBÓJCZE PRZEPŁYWOWE.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, w tym opisy minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczące zamawianego sprzętu zawarte są w załącznikach nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3. Oferowany przez wykonawcę sprzęt musi posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowany przez wykonawcę sprzęt musi odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia – muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto sprzęt musi zawierać wszystkie elementy startowe i musi być gotowy do pracy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz innymi przepisami prawa regulującymi wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości.
6. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
33100000-1 Urządzenia medyczne.
Dodatkowe kody CPV:
33157810-6 Urządzenia do terapii tlenowej.
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33157800-3 Urządzenia do podawania tlenu
33157110-9 Maski tlenowe
33192200-4 Stoły medyczne
33195110-7 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej.
33158300-5 Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe
31515000-9 Lampy ultrafioletowe.


7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy.
9. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części: 8. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
13. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
14. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
16. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.
17. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
19. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – budynek A położony na działce nr 833/4 k.m. 2 w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oleśnicka 4
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
ul. Oleśnicka 4
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się