Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jastkowice w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której możliwa będzie realizacja budowy zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i technicznym oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z tą dokumentacją w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jastkowice.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji, jak i wszelkich prac budowlano – montażowych na podstawie robót opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) oraz w nim niewymienionych a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastkowice.
3.3. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie stopnia skanalizowania Gminy Pysznica, przy jednoczesnej ochronie ujęcia wody dla Gminy Pysznica
3.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót.
Celem realizacji zamówienia jest doprowadzenie ścieków sanitarnych z powstającego osiedla domów jednorodzinnych w Jastkowicach do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Jastkowicach.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej niezbędnej do odbioru ścieków z obszaru zaznaczonego na załącznikach mapowych jako obszar przeznaczony do skanalizowania, w tym w szczególności:
 kolektor grawitacyjny z rur z PVC-U SN 8 ze ścianką litą Dn200 mm, łączna długość około L = 20130,00 m
 studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe Dn1200 mm – 1 szt.
 studzienki kanalizacyjne rewizyjne z tworzyw sztucznych Dn400z dwuścienną rurą wznoszącą, zamknięte włazem żeliwnym D-400 z rurą teleskopową– 71szt.
 przepompownia ścieków z przyłączem elektrycznym - zbiornik z polimerobetonu ø1500 mm, wraz z dwoma pompami, układem sterowania i niezbędnym uzbrojeniem – szt. 1 – Pompownia posadowiona w drodze.
 przewody sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur ciśnieniowych PEHD SDR 17, PN 10, DN 90 x 5,4 mm o długości 356,00m
 odbudowa nawierzchni dróg żwirowych - 920,96 m2
Uwaga: Podane długości sieci oraz ilości studzienek i przepompowni muszą zostać zweryfikowane na etapie dalszych prac projektowych.
Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektów na sieci kanalizacyjnej, w tym m.in.: długości, średnice, ilość i zagłębienia studni rewizyjnych, studni rozprężnych, ilości i długości odgałęzień oraz ilości i parametry techniczne przepompowni ścieków ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Podane powyżej ilości planowanych robót mogą ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wolności 295
Pysznica 37-403
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wolności 295
Pysznica 37-403
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się