Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubaniu w okresie od 01.08.2020 do 31.07.2022 roku

» Opis zapytania

(1) Tablice rejestracyjne :
1. Tablice rejestracyjne samochodowe w kompletach: jednorzędowe - 4500 kpl i dwurzędowe - 125 kpl.
2. Tablice rejestracyjne samochodowe w sztukach: jednorzędowe - 300 szt i dwurzędowe - 100 szt.
3. Tablice rejestracyjne motocyklowe w sztukach: dwurzędowe - 400 szt.
4. Tablice rejestracyjne motorowerowe w sztukach: dwurzędowe - 400 szt
5. Tablice rejestracyjne samochodowe tymczasowe w sztukach: jednorzędowe - 50 szt.

(2) Tablice rejestracyjne muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 717). W przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia tablic rejestracyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia zamówienia.
(3) Poszczególne partie tablic zostaną wykonane za zlecenie Zamawiającego i dostarczone przez wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Termin dostawy wtórników stanowi zgodnie z częścią XII SIWZ jedno z kryterium oceny ofert.
(4) Minimalny okres gwarancji na tablice wynosi 24 miesiące. Wykonawca może zaproponować wydłużenie terminu gwarancji. Okres gwarancji stanowi zgodnie z częścią XII SIWZ jedno z kryterium oceny ofert.
(5) Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i złomowania tablic wyrejestrowanych pojazdów we własnym zakresie bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
(6) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości dostaw tablic z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw tablic na warunkach zawartej umowy o kolejne 30 % ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na tablice. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
(7) Szacunkowe zapotrzebowanie na tablice nie musi odpowiadać rzeczywistemu zapotrzebowaniu. Ilość tablic opisana powyżej została wyliczona wg średniego zapotrzebowania za okres 4 ostatnich lat. I nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu ich w dokładnie takiej ilości. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania tablic w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania planowanej ilości tablic, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie finansowe lub prawne. Zwiększenie zaś faktycznego zapotrzebowania na tablice rejestracyjne w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami ze strony Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zakupioną ilość według cen podanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Mickiewicza 2
Lubań 59-800
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Powiat Lubański
Mickiewicza 2
Lubań 59-800
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się