Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”, obejmująca tereny położone wzdłuż potoku Jaszowianka, ulicy Wczasowej, a także rejonie domów wczasowych w mieście Ustroń. Zadanie polega na remoncie istniejących ciągów pieszych, poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zagospodarowanie elementów zieleni, na co składa się:
- remont ciągów pieszych, pieszo jezdnych oraz szlaków pieszych,
- wymiana infrastruktury towarzyszącej,
- odtworzenie istniejących zieleńców oraz wykonanie nowych,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- odtworzenie istniejących zjazdów,
- zabudowa małej architektury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu.

Ciągi piesze, pieszo jezdne oraz szlaki pieszych zostaną wykonane przy zachowaniu idei tzw. projektowania uniwersalnego [access-for-all oraz design-for-all], czyli muszą uwzględnić wszystkie rodzaje aktywności pieszej, rowerowej oraz każdy typ adresata, czyli użytkowników którzy mają różne potrzeby, oczekiwania i ograniczenia, w szczególności np. ze względu na niepełnosprawność.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy. Nazwa zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji – polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy.”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Ustroń
Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się