Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna w 2020 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, pozyskiwanego przez Zamawiającego z remontów ulic o nawierzchni bitumicznej, na wybranych ulicach miasta Leszna w 2020 roku.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
– CPV: 45.23.32.20-7 (roboty w zakresie nawierzchni dróg).
2. Zamówienie będzie realizowane w następujących technologiach:
a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 20cm (materiał inwestora), powierzchniowe utrwalenie wykonanej nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 2-5mm w ilości odpowiednio: emulsja asfaltowa 2dm3/m2, grys 8 dm3/m2,
b) wykonanie koryta na głębokość do 20 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odwozem urobku na odległość do 10 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 20 cm (materiał inwestora), powierzchniowe utrwalenie wykonanej nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości odpowiednio: emulsja asfaltowa 2dm3/m2, grys 8 dm3/m2,
c) wykonanie koryta na głębokość do 30 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odwozem urobku na odległość do 10 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (materiał inwestora), wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 15cm (materiał inwestora), powierzchniowe utrwalenie wykonanej nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości odpowiednio: emulsja asfaltowa 2dm3/m2, grys 8 dm3/m2,
d) powierzchniowe utrwalenie wykonanej nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 2-5mm w ilości odpowiednio: emulsja asfaltowa 2dm3/m2, grys 8 dm3/m2
e) załadunek i transport destruktu asfaltowego lub materiału na podbudowę z miejsca składowania do miejsca wbudowania (odległość do 5 km),
f) regulacja wysokościowa studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, skrzynek zasów.
3. Zakres prac do wykonania oraz dobranie odpowiedniej technologii robót każdorazowo będą określane przez Zamawiającego w zależności od usytuowania wysokościowego istniejącej nawierzchni gruntowej oraz stabilności podłoża gruntowego, przy czym zakres prac obejmował będzie także regulację wszystkich urządzeń uzbrojenia podziemnego. Szacowany zakres zamówienia został przedstawiony w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Ustala się że roboty będą prowadzone i rozliczane etapowo w miarę pozyskiwania przez Zamawiającego materiału porozbiórkowego, przy czym każdy etap oraz termin jego wykonania zostaną określone przez Zamawiającego.
5. Przed przystąpieniem do robót na danej ulicy Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zamiarze przystąpienia do robót celem wskazania przez nich urządzeń wod-kan.
6. Wybrany Wykonawca przystąpi do wykonywania zleconych prac w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o konieczności ich wykonania i będzie je kontynuował nieprzerwanie do czasu ich zakończenia.
7. Wykonawca ma obowiązek oznakowania robót we własnym zakresie i na własny koszt, oraz utrzymania oznakowania przez cały okres trwania robót.
8. W przypadku przerwania robót z winy Wykonawcy (tj. między innymi nieprawidłowego oznakowania robót, prowadzenia robót z nienależytą starannością) zastosowane zostaną zapisy, o których mowa w załączonym do SIWZ wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
9. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca.
10. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 ppkt 2 SIWZ.
11. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż określona w Rozdziale 5 ust.6 lit. b) SIWZ oraz jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu tej polisy na każde jego wezwanie w ciągu 24 godzin. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu przedmiotowej polisy.
12. Rozliczenie robót ustala się na zasadzie sporządzenia kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie dokonanych obmiarów powykonawczych wykonanych robót i zastosowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
13. Odbioru robót dokonuje wyznaczona przez Zamawiającego osoba do kontroli technicznej w obecności Wykonawcy, podwykonawcy robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia ich do odbioru.
14. Ustala się częściowe odbiory robót; tj. dla każdej z utwardzanych ulic osobno.
15. Zgłaszając do odbioru wykonane roboty Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty:
- obmiar powykonawczy
- kosztorys powykonawczy
- mapka sytuacyjna z zaznaczonym miejscem wykonanych robót
- dokumentacja fotograficzna miejsca robót
- podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. protokół stwierdzający właściwe wyniesienie urządzeń wod.-kan.
16. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, podwykonawcy i osoby wyznaczonej do kontroli technicznej, protokół odbioru robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się