„Rozbudowa ul. Żwirowej w Zawierciu”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa ul. Żwirowej w Zawierciu”.

1. Zakres robót obejmuje:
 rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych -10,00m²;
 rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm - 5 mb;
 rozebranie przepustów rurowych , rury betonowe fi 60 cm - 5mb;
 rozebranie przepustów rurowych, ścianki działowe i ławy betonowe - 3m³;
 podbudowa z kruszywa łamanego - 1.773,00m² - warstwa górna po zagęszczeniu - gr. 8 cm;
 podbudowa z kruszywa łamanego - 1.773,00m² - warstwa górna gr. 12 cm;
 podbudowa z kruszywa łamanego - 852,00m² - warstwa górna po zagęszczeniu gr. 8 cm;
 podbudowa z kruszywa łamanego - 852,00m² - warstwa górna gr. 7 cm,;
 warstwy podsypkowe, cementowo - piaskowe 2 cm grubości - 1.396 m²;
 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor szary – 1.509,00 m²;
 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kostka grafitowa – 377,00 m²;
 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor czerwony – 583,00 m²;
 krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30cm - 586,00 mb;
 krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm – najazdowe - 155,00 mb;
 obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm - 496,00 mb;
 przepusty rurowe pod zjazdami , rury żelbetowe fi 40 cm ze stopką - 36,00 mb;
 przepusty rurowe pod zjazdami , rury żelbetowe fi 60 cm - 11,00 mb;
 plantowanie skarp i dna rowów i korony nasypów - 962,00 m²;
 humusowanie i obsianie terenu przy gr. humusu 5 cm - 310,00 m²;
oraz pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem robót.2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz).
Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych robót.

3. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy.

4. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6. W przypadku wymaganego w dokumentacji projektowej i STWiORB oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne.

7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

10. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi.

11. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

12. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r., poz. nr 1040 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu:
 robót przygotowawczych, robót ziemnych,
 profilowanie podłoża,
 profilowanie podłoża,
 budowę nawierzchni jezdni na pełnej podbudowie,
 budowę placu do zawracania,
 budowę zjazdów na posesje,
 budowę nawierzchni chodnika,
 budowę opaski, budowa poboczy,
 układanie krawężników, obrzeży betonowych,
 budowę ścieku,
 uzupełnienie nawierzchni jezdni naruszonej podczas zabudowy krawężnika,
 budowę przepustów pod zjazdami,
 budowę przepustów pod jezdnią,
 budowę rowów,

czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 lit. j) i k) wzoru umowy.

13. Wykonawca zobowiązany jest opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych.

14. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).

Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia nie wprowadza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt obejmuje budowę chodnika w szerokości ułatwiającej poruszanie się osobom niepełnosprawnym (szerokość chodnika wynosi 2 m).
Przewiduje się także, obniżenie krawężników o 8 cm na zaprojektowanym chodniku, w celu ułatwienia przejścia pieszych, w tym o ograniczonej swobodzie ruchu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Leśna 2
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się