Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta)

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- roboty nawierzchniowe odcinek ok. 225 m o szer. 4 m. - 1415 szt. płyt
- roboty ziemne;
- korytowanie podłoża;
- wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm po zagęszczeniu,
- pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.
- ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Wykonawcę/
- krawężniki betonowe – ok. 85 m
- ścieki z prefabrykatów betonowych – ok. 145 m

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny ,,MMP lub DXF").

3. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych. Zgodność parametrów powinna zostać potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność (lub inne oceniające zgodność jednostki równoważne) lub sprawozdaniem z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza również inne odpowiednie środki dowodowe (w szczególności dokumentację techniczną producenta), potwierdzające zgodność zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów (urządzeń) w przypadku gdy wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań ani nie ma możliwości uzyskania ich w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz jeżeli udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
4. Zamawiający, posługując się nazwami norm w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny do jakiego rodzaju norm należy dostosować prowadzone roboty budowlane. Dopuszczalne jest zastosowanie norm równoważnych.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne oraz kosztorys ofertowy. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ.
WAŻNE!
Kosztorys ofertowy dołączony przez Zamawiającego do SIWZ stanowi przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę!
6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Kartuska 13
Szemud 84-217
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Szemud
ul. Kartuska 13
Szemud 84-217
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się