Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i gospodarki łąkowo - rolnej w Nadleśnictwie Wymiarki na 2020 rok.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6, ze zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej oraz gospodarki łąkowo rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wymiarki w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łowieckiej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załączniki nr 3.1. oraz nr 3.2 - rozmiar prac wg czynności,
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. oraz 3.2. mają charakter szacunkowy,
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”)”
Pakiet I. Obwód łowiecki OHZ 227
Pakiet II Obwód łowiecki OHZ 230
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi bezwzględnie obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. Sposób złożenia ofert na więcej niż jeden Pakiet regulują dalsze postanowienia SIWZ, w tym w szczególności pkt 11.17.
8) Wskazana w załączniku nr 3 lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Wymiarki. Realizacja Pakietów I i II będzie się odbywał na obszarze OHZ – właściwych dla danego Pakietu.
9) Postanowienia pkt 7 i 8 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 10 do SIWZ).
10) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną oraz zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem COVID-19 i ASF (afrykański pomór świń), które mogą mieć wpływ na wykonanie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Łąkowa 1
Wymiarki 68-131
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki
ul. Łąkowa 1
Wymiarki 68-131
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się