Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poronin

» Opis zapytania

1) Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż, odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (pochodzących z pokryć dachowych) z ok. 60 – 70 posesji usytuowanych na terenie Gminy Poronin w ilości około 260,00 Mg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie: 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. W przypadku pokryć dachowych jeszcze niezdemontowanych przedmiot zamówienia obejmuje demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest, transport i utylizację. W przypadku pokryć dachowych już zdemontowanych, ale niezutylizowanych przedmiot zamówienia obejmuje zebranie materiału zawierającego azbest z terenu nieruchomości transport i utylizację. Z wszystkich zebranych od mieszkańców wniosków wynika, że około 50% - 60% obiektów nadal pokrytych jest azbestem i konieczny będzie demontaż materiału zawierającego azbest.
2) Demontaż, przygotowanie do transportu, ważenie odpadów, załadunek i transport azbestu
na miejsce składowania (utylizacji) leży po stronie Wykonawcy. Transport odbywał będzie się przy użyciu samochodów o różnym tonażu, ze względu na konieczność dojazdu do miejsc trudno dostępnych
(np. wąskie ulice).
3) Dane dotyczące dokładnej lokalizacji składowania wyrobów zawierających azbest pochodzących
z prywatnych nieruchomości na terenie Gminy Poronin zostaną podane Wykonawcy
po podpisaniu umowy na realizację usługi. Zasady oraz zakres prowadzenia prac mających na celu usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin będą określane każdorazowo w zleceniach wystawianych przez pracownika Urzędu Gminy Poronin
4) Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w:
a) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r., nr 71, poz. 649 z późn.zm).
b) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
c) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.).
d) Ustawie z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2119).
e) Ustawie z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 154 z późn. zm.).
f) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005r. Nr 216, poz.1824).
g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973).
h) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.31).
i) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz .U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).
5) Demontaż, odbiór i usuwanie wyrobów azbestowych mogą dokonywać jedynie osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
6) Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami
o przewozie towarów niebezpiecznych.
7) Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
8) Dowodem wywiezionego odpadu z każdej posesji będzie karta przekazania odpadu pochodzącego z danej nieruchomości, potwierdzona przez właściciela nieruchomości. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą: tj. zbiorczą kartę przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz odrębne karty przekazania odpadów wystawione dla każdego właściciela nieruchomości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Józefa Piłsudskiego 5
Poronin 34-520
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
Poronin 34-520
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się