Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chmielnik i jej jednostek organizacyjnych oraz Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby:
a) oświetlenia drogowego oraz
b) oświetlenia lokali i obiektów.
Gmina Chmielnik – Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz podmiotów wymienionych poniżej ( Odbiorców) - podstawa prawna art.16 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.:

1) Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
2) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik Filie: Lubania, Suchowola
3) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, ul. A. Dygasińskiego 12,
26-020 Chmielnik
4) Samorządowe Przedszkole w Chmielniku Oddział zamiejscowy w Suchowoli,
ul. Sienkiewicza 8, 26-020 Chmielnik
5) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku z siedzibą w Zreczu Dużym 22, 26-020 Chmielnik,
6) Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Zreczu Dużym 1A, 26-020 Chmielnik
7) Chmielnickie Centrum Kultury, ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik
8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik

2. Postępowanie prowadzone jest w częściach z następującym podziałem:

Część 1 – Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,

Część 2 – Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia budynków i obiektów.

3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220) i zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi i Polskimi Normami.

4. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia opisane są w:
a) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r., poz. 220),
b) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz.623 z późn. zm.),
c) rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2500 ).

5. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie umów:
- Zamawiającego – Gminy Chmielnik oraz wybranego Wykonawcy określających zasady sprzedaży energii elektrycznej - Załącznik Nr 2a do SIWZ ( dotyczy energii na potrzeby oświetlenia drogowego)
- Zamawiającego – Gminy Chmielnik oraz wybranego Wykonawcy określających zasady sprzedaży energii elektrycznej - Załącznik Nr 2b do SIWZ ( dotyczy energii na potrzeby oświetlenia lokali i obiektów) oraz
- odrębnych umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez poszczególne jednostki – Płatników/Odbiorców wskazanych w Załączniku do umowy – Załącznik nr 2c do SIWZ.

6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. o:
- łącznym szacowanym wolumenie 2 043,39 [MWh],
- mocy umownej ogółem: 1 629,20 [ kW] z zastrzeżeniem nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy,
- łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 190 szt.,

Zakres rzeczowy poszczególnych części zamówienia:
6.1. Część 1 – Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z zastrzeżeniem nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy :
- moc umowna oświetlenia ulicznego – 517,2[ kW ]
- szacowane zużycie w okresie obowiązywania umowy 502,91 [MWh],
- ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną - 96 punktów.

6.2. Część 2 – Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia budynków i obiektów w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z zastrzeżeniem nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy:
- moc umowna oświetlenia lokali i obiektów – 1 112 [ kW ]
- szacowane zużycie w okresie obowiązywania umowy 1 540,48 [MWh],
- ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną - 94 punktów.

7. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen jednostkowych określonych w dokumentacji przetargowej.
8. Szczegółowe zestawienie szacowanego zużycia energii elektrycznej w poszczególnych taryfach oraz wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ (Część 1) oraz Załącznik nr 8 do SIWZ ( Część 2 ).
9. Zamawiający/odbiorcy posiadają tytuł prawny do wszystkich punktów poboru objętych
postępowaniem.
10. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającymi (odbiorcami/płatnikami) a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) PGE Dystrybucja S.A. Świadczenie usług dystrybucji nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający ma zawarte umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych na czas nieokreślony oraz zapewni ich utrzymanie w mocy przez cały okres trwania umowy.
11. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.
12. Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane i dokumenty potrzebne do skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Zamawiający upełnomocni Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
13. Wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
14. Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego statusu przedsiębiorcy ( informacja o charakterze statystycznym wymagana do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, publikowanego przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych) zamieszczonego w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.) za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Zgodnie z art. 106 ww. ustawy za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

15. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą art. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
11) Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Stosowne oświadczenie w swojej treści Formularz ofertowy stanowiący – Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku ( 26-020 ), Plac Kościuszki 7, tel. 41 354 32 73
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Chmielnik jest Pan Tomasz Biernacki, e-mail: rodo@chmielnik.com, tel. 41 354 32 73 wew. 118;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: IPS.271.41.2020
pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chmielnik i jej jednostek organizacyjnych oraz Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

16) Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

IV. Termin wykonania zamówienia;

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Umowy z dotychczasowym dostawą energii zawarte są na czas określony do dnia 31.12.2020r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Kościuszki 7
Chmielnik 26-020
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
Chmielnik 26-020
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się