Wywóz nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przez okres 12 miesięcy wg przewidywanej ilości wywozu nieczystości stałych – odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, wyposażenie posesji w odpowiednie pojemniki na odpady oraz mycie i dezynfekcja pojemników jednokrotnie w terminie 01-15.03.2021 r. Prognozowaną ilość odpadów podzielono na dwie części, przyjmując że 50% stanowić będą odpady segregowane (tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło i odpady biodegradowalne) oraz 50 % odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) zgodnie z niżej wymienionymi zestawami:

ZESTAW NR I – KOMPLEKS KOSZAROWY W-MOSG W KĘTRZYNIE
Wywóz nieczystości stałych z kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.
Prognozowana ilość nieczystości stałych za okres 12 miesięcy – 1874 m³ (w tym 937 m³ odpady segregowane i 937 m³ odpady pozostałe po segregacji - odpady zmieszane).
Wykonawca wyposaży posesję w 16 pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów (PA 1100): tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, odpady bio oraz odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) oraz 4 pojemniki na odpady o pojemności 120 l (SM 120) tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło i odpady bio.

ZESTAW NR II – PLACÓWKA SG DUBENINKI
Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach, ul. Krótka 11,
19-504 Dubeninki.
Prognozowana ilość nieczystości stałych za okres 12 miesięcy – 18 m3 (w tym 9 m³ odpady segregowane i 9 m³ odpady pozostałe po segregacji - odpady zmieszane).
Wykonawca wyposaży posesję w 1 pojemnik na odpady o pojemności 1100 litrów (PA 1100) tj. odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) oraz 4 pojemniki na odpady o pojemności 120 l (SM 120) tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło i odpady bio.

ZESTAW NR III – PLACÓWKA SG BARCIANY
Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Barcianach, ul. Nowa 3a, 11-410 Barciany.
Prognozowana ilość nieczystości stałych za okres 12 miesięcy – 17 m3 (w tym 8,5 m³ odpady segregowane i 8,5 m³ odpady pozostałe po segregacji - odpady zmieszane).
Wykonawca wyposaży posesję w 6 pojemników na odpady o pojemności 120 l (SM 120) tj. po jednym na tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, odpady bio oraz dwa na odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane).
Uwaga: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany miejsca wykonania usługi wywozu nieczystości stałych wynikającą z budowy nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Barcianach, zlokalizowanego na działce nr 12/4 w obrębie Barciany, 11-410 Barciany.

ZESTAW NR IV – PLACÓWKA SG BRANIEWO
Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Braniewie, ul. Kwiatowa 2, 14-500 Braniewo.
Prognozowana ilość nieczystości stałych za okres 12 miesięcy – 53 m3 (w tym 26,5 m³ odpady segregowane i 26,5 m³ odpady pozostałe po segregacji - odpady zmieszane).
Wykonawca wyposaży posesję w 1 pojemnik na odpady o pojemności 1100 litrów (PA 1100) tj. odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) oraz 4 pojemniki na odpady o pojemności 120 l (SM 120) tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło i odpady bio.

ZESTAW NR V – PLACÓWKA SG GOŁDAP
Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi, ul. Przytorowa 7, 19-500 Gołdap – budynek administracyjny.
Prognozowana ilość nieczystości stałych za okres 12 miesięcy – 38 m3 (w tym 19 m³ odpady segregowane i 19 m³ odpady pozostałe po segregacji - odpady zmieszane).
Wykonawca wyposaży posesję w 1 pojemnik na odpady o pojemności 1100 litrów (PA 1100) tj. odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) oraz 4 pojemniki na odpady o pojemności 120 l (SM 120) tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło i odpady bio.

ZESTAW NR VI – PLACÓWKA SG SĘPOPOL
Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Sępopolu, ul. Wojska Polskiego 22, 11-210 Sępopol,
Prognozowana ilość nieczystości stałych za okres 12 miesięcy – 9 m3 (w tym 4,5 m³ odpady segregowane i 4,5 m³ odpady pozostałe po segregacji - odpady zmieszane).
Wykonawca wyposaży posesję w 5 pojemników na odpady o pojemności 120 l (SM 120) tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, odpady bio oraz odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane).

ZESTAW NR VII – OBIEKT ŚWIADKI IŁAWECKIE
Wywóz nieczystości stałych z obiektu Świadki Iławeckie
Prognozowana ilość nieczystości stałych za okres 12 miesięcy – 13 m3 (w tym 6,5 m³ odpady segregowane i 6,5 m³ odpady pozostałe po segregacji - odpady zmieszane).
Wykonawca wyposaży posesję w 5 pojemników na odpady o pojemności 120 l (SM 120) tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, odpady bio oraz odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane).

ZESTAW NR VIII – PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE
Wywóz nieczystości stałych z Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim, ul. Lipowa 6, 11-220 Górowo Iławeckie.
Prognozowana ilość nieczystości stałych za okres 12 miesięcy – 15 m3 (w tym 7,5 m³ odpady segregowane i 7,5 m³ odpady pozostałe po segregacji - odpady zmieszane).
Wykonawca wyposaży posesję w 5 pojemników na odpady o pojemności 120 l (SM 120) tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, odpady bio oraz odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane).

Uwaga: Przewidywana ilość nieczystości stałych służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zapłaty za wykonanie usługi w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu obciążenia Zamawiającego z tytułu prognozowanej ilości wywozu nieczystości stałych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na jeden lub więcej zestawów zamówienia:
ZESTAW NR I – KOMPLEKS KOSZAROWY W-M OSG W KĘTRZYNIE
ZESTAW NR II – PLACÓWKA SG DUBENINKI
ZESTAW NR III – PLACÓWKA SG BARCIANY
ZESTAW NR IV – PLACÓWKA SG BRANIEWO
ZESTAW NR V – PLACÓWKA SG GOŁDAP
ZESTAW NR VI – PLACÓWKA SG SĘPOPOL
ZESTAW NR VII – OBIEKT ŚWIADKI IŁAWECKIE
ZESTAW NR VIII – PlLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE
3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: wywóz nieczystości stałych oraz mycie i dezynfekcję pojemników, o których to czynnościach mowa w opisie przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują wskazane w pkt. 1) czynności wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania zmiany;

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów
o których mowa w pkt. 1) i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji umowy;

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w pkt. 1). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności;
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Gen. Władysława Sikorskiego 78
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Gen. Władysława Sikorskiego 78
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się