Świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) odpadów medycznych i innych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie oraz podległych placówek – II PRZETARG

» Opis zapytania

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) odpadów medycznych i innych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie oraz podległych placówek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797) oraz na warunkach określonych w SIWZ oraz w projekcie umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z miejsca zlokalizowanego na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9 oraz z placówek podległych Zamawiającemu – w godzinach pracy placówek. Godziny pracy podległych placówek zostaną przekazane Oferentowi przy zawieraniu umowy na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykaz placówek służby zdrowia podległych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, w których będzie wykonywana usługa w załączeniu do niniejszej specyfikacji – Załącznik Nr 7 do SIWZ.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik Nr 10 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.
4) Zamawiający zastrzega, iż ilości odpadów będące przedmiotem zamówienia są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego na usługę. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia zamówienia.
5) W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowej usługi, ponad ustalone terminy realizacji zamówienia, odbiór odpadów będzie odbywał się na telefoniczne, fax, mail zgłoszenie Zamawiającego. Czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału XV niniejszej SIWZ.
6) Wykonawca odbierał będzie:

a) odpady 1 raz w tygodniu z miejsc zlokalizowanych na terenie:
- Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9
- ZODiP Błażowa, ul. Piłsudskiego 6
- ZOL Dynów, ul. Ks. Ożoga 32
- ZOL Hyżne, Hyżne 104
- Przychodnia Rejonowa w Błażowej, ul. Armii Krajowej 5
- Przychodnia Rejonowa w Głogowie Młp., ul. Fabryczna 17
- Przychodnia Rejonowa w Dynowie, ul. Ks. Ożoga 32
- Przychodnia Rejonowa w Tyczynie, Rynek 10
- Przychodnia Rejonowa w Sokołowie Młp., ul. 1000-lecia 4
- Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Rzeszowie, ul. Dębicka 160
- Przychodnia Rejonowa Nr 3 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 194
- Przychodnia Rejonowa Boguchwała, ul. ks. St. Żytkiewicza 2
b) odpady 2 razy w miesiącu z miejsc zlokalizowanych na terenie:
- GOZ Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50a
- GOZ Hyżne, 36-024 Hyżne 104
- GOZ Krasne, 36-007 Krasne 944
- GOZ Lubenia, 36-042 Lubenia 374
- GOZ Świlcza, 36-072 Świlcza 142
- WOZ Białka, 36-030 Białka 127
- WOZ Borek Stary, 36-020 Borek Stary 84 C
- WOZ Bratkowice, 36-055 Bratkowice 394a
- WOZ Błędowa Tyczyńska, 36-017 Błędowa Tyczyńska 6
- WOZ Futoma, 36-030 Futoma 123
- WOZ Łąka, 36-004 Łąka 224B
- WOZ Mrowla, 36-054 Mrowla 83
- WOZ Przewrotne, 36-003 Przewrotne 6
- WOZ Trzciana, 36-071 Trzciana 140
- WOZ Zaczernie, 36-062 Zaczernie 662
- WOZ Palikówka, 36-073 Palikówka 258
- WOZ Łukawiec, 36-004 Łukawiec 426
- WOZ Malawa, 36-007 Malawa 200
- WOZ Nienadówka, 36-052 Nienadówka 694
- WOZ Dylągówka, 36-025 Dylągówka 281
- WOZ Siedliska, 36-042 Siedliska 386
- WOZ Wysoka Głogowska, 36-061 Wysoka Głogowska 327
- WOZ Harta, 36-067 Harta 225/4
c) odpady 1 raz na 3 tygodnie z pozostałych placówek podległych Zamawiającemu, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
7) Jeżeli dzień wywozu z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 6 przypadałby na dzień wolny od pracy, wywóz nastąpi w pierwszym poprzedzającym go dniu roboczym.
8) Wykonawca, który jest zobowiązany do odbioru odpadów od Zamawiającego, staje się z chwilą przejęcia odpadów wraz z dokumentem obrotu odpadami, posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca przejmuje obowiązek dalszego gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
9) Transport odpadów z miejsca magazynowania do miejsca unieszkodliwiania z zachowaniem przepisów prawa obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami transportu z zalegalizowaną wagą.
10) Przetwarzanie odpadów medycznych, w tym unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
11) Zakaźne odpady medyczne, muszą być unieszkodliwiane zgodnie art. 20 ust. 2 – ust. 6 tj. „zasadą bliskości” ustawy 14 grudnia 2012 r. o opadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797). Usługa musi być wykonana przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych, przestrzegając zakaz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych we współspalarniach odpadów, zgodnie z art. 95 ust. 2 i ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.
12) Oferent wskazuje w Formularzu ofertowym miejsce instalacji unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych odebranych od Zamawiającego (firma, miejscowość, adres położenia instalacji) oraz oświadczenie o posiadaniu wolnych mocy przerobowych w instalacji spełniającej zasadę bliskości.

13) Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14) Zamawiający wymaga dla każdej partii odebranych odpadów dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych – zgodnie z art. 95 ust. 4 i ust. 5 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 107).
15) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przejęte od Zamawiającego odpady oraz za prawidłowe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę zakaźnymi odpadami medycznymi – związaną z procesem transportu, unieszkodliwiania odpadów oraz innych spraw związanych z dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, przechodzi na Wykonawcę w momencie odbioru zakaźnych odpadów medycznych wraz z dokumentem – „Kartą przekazania odpadu” i obciąża Wykonawcę do chwili zakończenia unieszkodliwiania.
16) Wykonawca w zakresie świadczonej usługi ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe przed organami uprawnionymi do kontroli za prawidłowość odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów oraz jednocześnie zobowiązuje się do wykonania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń, na własny koszt i ryzyko.
17) Każde niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi lub opóźnienie w jej wykonaniu, uprawnia Zamawiającego do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych w celu realizacji przedmiotu umowy (tzw. wykonanie zastępcze). Koszty wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę.
18) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
2. Wymogi bezwzględne dotyczące przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca musi wykonywać usługę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 107).
2) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji odpadów pochodzących z Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie oraz podległych placówek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ewidencji odpadów prowadzonej w Bazie Danych o Odpadach (BDO).
3) Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
Szczegółowy opis warunków i sposobu dokonywania ich oceny, a także informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania oraz nie podlegania wykluczeniu i pozostałe wymagane dokumenty zostały opisane w Roz. VIII i IX niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca i podwykonawcy Wykonawcy zatrudnili na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 22 Kodeksu pracy, osoby wykonujące w toku realizacji zamówienia następujące niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia czynności, tj. usługę odbioru, załadunku, transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP).
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Fredry 9
Rzeszów 35-005
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
ul. Fredry 9
Rzeszów 35-005
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się