Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na części, a Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę.

Część I zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Grębów.
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Grębów oraz odbiór i transport odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2021 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminę Grębów zamieszkiwało 9974 osób według danych z ewidencji ludności, natomiast według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8654 osoby. Na terenie Gminy Grębów znajduje się ok. 2570 nieruchomości zamieszkałych, których mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie na ok. 3020 pojemników o pojemności 120 l.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport wszystkich zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grębów odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, pełniącego funkcję Instalacji Komunalnej Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 21.06.2012 r. pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Gminą Grębów.
Ważenie, stanowiące wskazanie ilości odpadów będzie miało miejsce na wadze zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania wszystkich tzw. kwitów wagowych, tj. dokumentów potwierdzających przeprowadzenie ważenia przez cały okres trwania umowy i przekazywania ich Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego.
W przypadku awarii instalacji wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający wskaże instalację zastępczą bez zmiany ustalonego wynagrodzenia do której Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć odpady.
2. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1Mg odebranych odpadów komunalnych.
3. W Gminie Grębów będzie prowadzone selektywne zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów oraz w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Ilość i rodzaj odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Grębów w okresie od 01.01.2020 do 31.05.2020 r.:

L.p. Rodzaj odebranych i zagospodarowanych odpadów Kod odpadu Masa odebranych odpadów [Mg]
1 Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 369,4
2 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99 60,24
3 Opakowania ze szkła 15 01 07 71,06
4 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 70,76
5 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 10,82
6 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 13,94
7 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 39,00
8 Zużyte opony 16 01 03 32,94
9 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 6,44
10 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35* 0,46
11 Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 5,12
12 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 3,16
R a z e m: 683,34

5. Zamawiający szacuje, że w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2021 r. dla części I zamówienia masa powstałych odpadów łącznie wyniesie około 2186,69 Mg.
6. Odbiór i transport odpadów powinien być prowadzony zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności z:
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2020.797 z późn. zm.);
2) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019.2010 z późn. zm.);
3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2019.1396 z późn. zm.);
4) Uchwałą nr XX.121.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 2677);
5) Uchwałą nr XX.120.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 2676);
6) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028).
8) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868).
9) Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U.2016.1742).

7. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) odbiór i transport od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następujących rodzajów i ilości odpadów:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości,
2) zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popioły, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
3) zużyte opony w ilości do 4 sztuk od nieruchomości w danym roku kalendarzowym,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg od nieruchomości w danym roku kalendarzowym.
b) odbiór i transport odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

8. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) z terenu nieruchomości zamieszkałych:
a) zmieszane odpady komunalne - raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października: raz na dwa tygodnie,
b) odpady zbierane selektywnie w workach (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - raz w miesiącu,
c) bioodpady stanowiące odpady komunalne - raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października: raz na dwa tygodnie,
d) popioły z domowych kotłów odbierane w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w miesiącu,
e) przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - dwa razy w roku podczas mobilnych zbiórek - jeden odbiór w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. - w październiku 2020 r. W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 – dwa odbiory: w marcu 2021 i wrześniu 2021 r.
2) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – jeden odbiór w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. - w listopadzie 2020r. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 – dwa odbiory: w marcu 2021 r. i wrześniu 2021 r.

9. W wyznaczonym dniu zbiórki właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.

10. Odbieranie odpadów komunalnych oraz transport tych odpadów z terenów nieruchomości odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00. Tylko w sytuacjach wyjątkowych (np. nagromadzenie zwiększonej ilości odpadów) odbiór odpadów może mieć miejsce w innym terminie.

11. Wykonawca, oprócz stosowania się do częstotliwości odbioru odpadów określonych w pkt 8 niniejszej SIWZ, niezależnie zobowiązany jest także do monitorowania stanu zapełnienia pojemników i dopasowywania częstotliwości ich opróżnienia lub ilości pojemników i worków, w taki sposób, aby nie dopuszczać do zalegania przy nich odpadów.

12. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów. Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje harmonogram lub żąda jego poprawienia. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować wszystkich właścicieli nieruchomości, w oparciu o wykaz przedstawiony przez Zamawiającego, o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

13. Wyposażenie nieruchomości w niezbędne pojemniki (120 l, 240 l) i worki (120 l) na odpady komunalne zapewnia Wykonawca.
14. Do gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się następujące rodzaje pojemników i worków:
1) pojemniki o pojemności od 120 l do 240 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) worki o pojemności 120 l na segregowane odpady komunalne o następujących kolorach:
a) niebieski, oznaczony napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
b) zielony, oznaczony napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
c) żółty, oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) brązowy, oznaczony napisem „BIO” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
e) popielaty, oznaczony napisem „POPIÓŁ” z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dostosowanie pojemności pojemników do charakteru nieruchomości oraz stosowanie pojemników o większej pojemności.

15. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych w niezbędne pojemniki i worki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z zamawiającym (tj. do dnia 01.09.2020 r.). Przekazanie w/w pojemników i worków zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości. Wykonawca po zakończeniu umowy nie zabierze pojemników na zmieszane odpady komunalne wcześniej niż zostaną ustawione pojemniki przez nowego wykonawcę i nie później niż 2 dni po ustawieniu pojemników przez nowego wykonawcę.

16. Dokładna liczba i pojemność pojemników i worków do gromadzenia odpadów zostanie przekazana wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usług na nieruchomościach nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania w okresie realizacji zamówienia.

17. Wykonawca na wezwanie zamawiającego jest zobowiązany do wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników z przyczyn niezależnych od użytkownika w ciągu 7 dni roboczych.

18. Wykonawca zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w pierwszym miesiącu po jednym komplecie worków na gospodarstwo, w kolejnych miesiącach wymiennie za odebrane worki. Przez komplet worków rozumie się: 1 worek niebieski, 1 worek żółty,1 worek zielony, 1 worek brązowy, 1 worek popielaty.

19. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia raz na pół roku do siedziby Zamawiającego po 200 sztuk worków każdego rodzaju.

20. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca wyposaża zgłaszane przez Zamawiającego nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki na odpady komunalne najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.

21. Wykonawca będzie zobowiązany, gdy zajdzie taka potrzeba, do odbierania dostawionych przy pojemnikach worków z odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny bądź nieselektywny oraz przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu siedmiu dni roboczych pisemnego sprawozdania z miejsc odbioru tego typu worków (adres i ilość oraz dokumentacja fotograficzna) potrzebnego do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.
Nieprawidłowości w segregowaniu odpadów komunalnych nie zwalniają Wykonawcy od odbierania wystawionych do odbioru odpadów. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i powiadamiania o takim fakcie Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości.
22. Do obowiązków Wykonawcy należy odbieranie odpadów z zapewnieniem utrzymania odpowiedniego standardu sanitarnego wykonywania usługi oraz ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. Obowiązek ten powinien być realizowany przy opróżnieniu pojemników i odbiorze worków. Wykonawca winien zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypaniem się w trakcie transportu. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów, w tym mycia i dezynfekcji pojazdów z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego.

23. Wykonawca jest zobowiązany do odstawienia wszystkich zebranych odpadów komunalnych do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, pełniącego funkcję instalacji komunalnej.

24. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu sprawozdań, zgodnie z zapisami art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do miejsca ich zagospodarowania, odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia do czasu wdrożenia elektronicznej formy obiegu dokumentów ewidencji odpadów.

25. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z:
1) Zakresem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Grębów,
3) Uchwałą nr XX.120.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 2676);
4) Uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów.

26. Ponadto Wykonawca będzie miał obowiązek:
a) informowania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących świadczonej usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, a także w zakresie nieprzestrzegania zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów,
b) przekazywania informacji wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy w Grębowie.Część II zamówienia: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Grębów”.
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Grębów w terminie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.

2. Na terenie Gminy Grębów znajduje się 9 miejscowości. Odpady będą odbierane z nieruchomości niezamieszkałych wskazanych w załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ.
W okresie 4 miesięcy, tj. od 01.02.2020 do 31.05.2020 r. ze wskazanych w załączniku nr 11 nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Grębów odebrano ogółem ok 5,78 Mg zmieszanych odpadów komunalnych i 1,79 Mg odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.
Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Grębów odbywać się będzie zgodnie z częstotliwością określoną w załączniku nr 11 do SIWZ.

3. Zamawiający szacuje, że w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2021 r. dla części II zamówienia masa powstałych odpadów łącznie wyniesie około 30,28 Mg

4. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powinien być prowadzony zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności z:
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2020.797 z późn. zm.);
2) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019.2010 z późn. zm.);
3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2019.1396 z późn. zm.);
4) Uchwałą nr XX.121.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 2677);
5) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028).
7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868).
8) Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U.2016.1742).
5. Wszystkie odpady odebrane z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Grębów Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować w instalacji komunalnej.

6. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.

7. W wyznaczonym dniu zbiórki właściciele nieruchomości winni wystawić pojemniki z odpadami, zabezpieczone przed rozsypaniem, w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy, przed wejściem na nieruchomość.

8. Odbieranie odpadów komunalnych oraz transport tych odpadów z terenów nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Grębów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00. Tylko w sytuacjach wyjątkowych (np. nagromadzenie zwiększonej ilości odpadów) odbiór odpadów może mieć miejsce w innym terminie.

9. Odbiór będzie prowadzony w sposób ciągły, niezakłócający spoczynku nocnego oraz niezależnie od warunków atmosferycznych.

10. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram odbioru odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Grębów. Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje harmonogram lub żąda jego poprawienia. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować wszystkich właścicieli nieruchomości, o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego przekazania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania.

12. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności:
a) zapobieganiu wysypywania się odpadów z pojemników i worków podczas zbiórki odpadów,
b) odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych , które nie zostały umieszczone w pojemnikach

13. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania pojemników takiego rodzaju i w takiej ilości, aby Zamawiający mógł gromadzić odpady komunalne zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów.

14. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym pojemników o pojemności wykazanej w załączniku nr 11 do SIWZ.
15. Wykonawca ma obowiązek:
1) zapewnić pomiar masy pojazdu odbierającego odpady w momencie każdorazowego rozpoczęcia przez ten pojazd odbioru odpadów;
2) zapewnić każdorazowo pomiar masy zbieranych odpadów po zakończeniu przez pojazd o którym mowa pkt. 1,
3) każdorazowo do faktury za wykonanie usługi dołączyć dokumenty potwierdzające stan masy pojazdu w momencie rozpoczęcia odbioru odpadów, masy pojazdu po zakończeniu odbioru odpadów oraz masy odebranych odpadów z poszczególnych punktów odbioru wskazanych w załączniku nr 11 do SIWZ.
4) Faktura złożona przez Wykonawcę po każdomiesięcznym wykonaniu usługi będzie zawierać rozbicie na poszczególne punkty odbioru wraz ze wskazaniem ilości odpadów i kosztów wykonania usługi dla danego punktu (zał. Nr 11 SIWZ) odbioru ze wskazaniem kosztów netto, podatku VAT i kosztów brutto.
1. Strony umowy uzgadniają, że:
1) dane z urządzeń wymienione w ust. 14 są podstawą do ustalenia ilości odebranych odpadów;
2) w sytuacjach awaryjnych (brak działania urządzeń wymienionych w ust. 14 pkt. 1-2 lub zastosowanie pojazdu nie wyposażonego w te urządzenia) dopuszcza się szacunkowe ustalenie ilości odebranych odpadów przy obecności właściciela nieruchomości (zarządcy danego terenu) i spisaniu stosownego protokołu lub notatki;
3) wykonanie odbioru w sposób opisany w pkt 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku poniesienia kar określonych w §8 wzoru umowy.
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego i w formie z nim uzgodnionej, ma obowiązek przekazywania danych z systemu określonego w ust. 14.


16. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Grębów w niezbędne pojemniki i worki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z zamawiającym (tj. do dnia 01.09.2020). Przekazanie w/w pojemników i worków zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości. Wykonawca po zakończeniu umowy nie zabierze pojemników na zmieszane odpady komunalne wcześniej niż zostaną ustawione pojemniki przez nowego wykonawcę i nie później niż 2 dni po ustawieniu pojemników przez nowego wykonawcę.

17. Wykonawca na wezwanie zamawiającego jest zobowiązany do wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników z przyczyn niezależnych od użytkownika w ciągu 7 dni roboczych.

18. Wykonawca zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w pierwszym miesiącu po jednym komplecie worków w kolejnych miesiącach wymiennie za odebrane worki. Przez komplet worków rozumie się: 1 worek niebieski, 1 worek żółty,1 worek zielony, 1 worek brązowy, 1 worek popielaty.

19. Do obowiązków Wykonawcy należy odbieranie odpadów z zapewnieniem utrzymania odpowiedniego standardu sanitarnego wykonywania usługi oraz ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. Obowiązek ten powinien być realizowany przy opróżnieniu pojemników i odbiorze worków. Wykonawca winien zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypaniem się w trakcie transportu. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów, w tym mycia i dezynfekcji pojazdów z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego.

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu sprawozdań, zgodnie z zapisami art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Grębów 39-410
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Grębów
Rynek 1
Grębów 39-410
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się