Transport odpadów o kodzie: 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach, 20 01 35*; 20 01 36 – zużyty sprzęt elektryczny, 16 01 03 – zużyte opony, spod osłon śmietnikowych i miejsc gromadzenia odpadów na terenie miasta Koszalina.

» Opis zapytania

1 Szacunkowa ilość odpadów ustalona została na podstawie przewidywanej ilości odpadów
do transportu, faktyczna ilość transportowanych odpadów może być inna niż założono.
Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 (Sianów ul. Łubuszan 80) - w ilości do 198,00 Mg.
Zużyte opony 16 01 03 (Sianów ul. Łubuszan 80) w ilości do 5 Mg.
Zużyty sprzęt elektryczny 20 01 35*, 20 01 36 (Koszalin ul. Gnieźnieńska 6)
w ilości do 10,00 Mg.
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99
(Sianów ul. Łubuszan 80) w ilości do 33,00 Mg
Transport odpadów o kodzie: 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe), 20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach), 20 01 35*; 20 01 03 (zużyty sprzęt elektryczny), 1 6 01 03 (zużyte opony).
Wykonawca przystąpi do realizacji usługi w ciągu 24 godzin od powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Wykonawca każdorazowo skontaktuje się Zamawiającym w celu:
1) pobrania aktualnego harmonogramu,
2) montażu urządzeń monitorujących – GPS.
Wykonawca jest zobowiązany do transportu odpadów komunalnych w sposób: ciągły, niezakłócający spoczynku nocnego, w terminach określonych
w „Harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych”, niezależnie od warunków atmosferycznych.
Opis zakresu usługi:
1) transport odpadów:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) zużyte opony od samochodów osobowych wystawione przez mieszkańców w/przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do gromadzenia odpadów,
e) choinki w miesiącach styczeń-marzec w dniu odbioru odpadów segregowanych.
2) Przy realizacji usługi Wykonawca jest obowiązany transportować odpady
z podziałem na frakcje:
a) w pierwszej kolejności sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) inne odpady wielkogabarytowe tj. meble itp.
c) zużyte opony od samochodów osobowych,
d) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
e) zabezpieczenia transportowanych odpadów przed rozsypywaniem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

3) Po przetransportowaniu odpadów Wykonawca zobowiązany jest
do posprzątania miejsca gromadzenia odpadów.
4) Zakres usługi nie obejmuje transportu odpadów:
a) niebezpiecznych (tj. azbest, papa itp.), części samochodowych.
b) biodegradowalnych: skoszona trawa, gałęzie, zgrabione liście.
c) budowlanych: gruz, armatura łazienkowa itp.
Wykonawca dostarczy transportowane odpady:
1) Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Sianów ul. Łubuszan 80.
2) Zużyty sprzęt elektryczny 20 01 35*; 20 01 36 Koszalin ul. Gnieźnieńska 6 rozładunek do kontenera.
3) Zużyte opony 16 01 03 Sianów ul. Łubuszan 80.
4) Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 20 03 99 Sianów ul. Łubuszan 80
5) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego ważenia zebranych odpadów w miejscu dostarczenia odpadów.
Wykonawca każdorazowo po wykonaniu usługi transportu odpadów dostarczy Zamawiającemu:
1) podpisany harmonogram dziennego wywozu odpadów,
2) kwity wagowe.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2020 | 10:15


» Lokalizacja

ul. Komunalna 5
Koszalin 75-724
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
Koszalin 75-724
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się