Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zdeponowanych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w Sędziszowie Małopolskim.

» Opis zapytania

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje odbiór i transport do instalacji trudniących się odzyskiem i unieszkodliwianiem, wraz z zagospodarowaniem selektywnych odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w Sędziszowie Małopolskim.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na VI Części:
1) Część I - „Odbiór, transport i zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, drewna, papieru i tektury oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.
Część I zamówienia dotyczy realizacji usługi wywozu zdeponowanych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, drewna, papieru i tektury oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego do instalacji zajmujących się ich przetwarzaniem. Odpady wielkogabarytowe magazynowane są wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. Papier i tektura, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny magazynowany jest pod zadaszeniem.

Szacowana ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w Części I– 50 Mg

2) Część II – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.”
Część II zamówienia dotyczy realizacji usługi wywozu zdeponowanych odpadów niebezpiecznych, w tym m.in.: leków i chemikalii, odpadów niekwalifikujących się do opadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek), rozpuszczalników i farb, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów zawierających rtęć (lampy fluorescencyjne, termometry) do instalacji zajmujących się ich przetwarzaniem. W przypadku odbierania przeterminowanych leków, igieł i strzykawek należy zastosować pojemniki dedykowane do tego rodzaju odpadów. Odpady te magazynowane są w zadaszonym pomieszczeniu budynku.

Szacowana ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w Części II – 50 Mg

3) Część III – „Odbiór, transport i zagospodarowanie tworzyw sztucznych, szkła, metalu i opakowań wielomateriałowych.”
Część III zamówienia dotyczy realizacji usługi wywozu zdeponowanych tworzyw sztucznych, szkła, metalu i opakowań wielomateriałowych do instalacji zajmujących się ich przetwarzaniem. Wymienione odpady magazynowane są w pojemnikach lub luzem w wydzielonym i zadaszonym pomieszczeniu budynku, a także na zewnątrz.

Szacowana ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w Części III – 4,30 Mg

4) Część IV - „Odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów”.
Część IV zamówienia dotyczy realizacji usługi wywozu zdeponowanych bioodpadów do instalacji zajmujących się ich przetwarzaniem.

Szacowana ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w Części IV – 6 Mg

5) Część V „Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów budowlanych”.
Część V zamówienia dotyczy realizacji usługi wywozu zmieszanych odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany, materiały zawierające gips z rozbiórek i remontów, ceramika, armatura) do instalacji zajmujących się ich przetwarzaniem.

Szacowana ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w Części V – 0,625 Mg

6) Część VI – „Odbiór, transport i zagospodarowanie opon”.
Część VI zamówienia dotyczy realizacji usługi wywozu zużytych opon samochodów osobowych, opon motocyklowych i motorowerowych, a także opon rowerowych, przyjmowanych do instalacji zajmujących się ich przetwarzaniem. Opony dostarczane od mieszkańców deponowane są luzem na placu obok budynku GPSZOK.

Szacowana ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w Części V – 8,85 Mg

3. Ze względu na ograniczoną powierzchnię działki oraz obiektu GPSZOK-u i w związku z tym utrudnieniami związanymi z manewrowaniem pojazdami odbierającymi odpady, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie GPSZOK-u w celu ustalenia niezbędnej ilości pojemników oraz sposobu gromadzenia odpadów umożliwiających ich sprawny odbiór. Zamawiający dysponuje kontenerami o poj. 1100 l. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień: 8 lipca 2020 r. godz. 10.00 na terenie GPSZOK-u, ul. Fabryczna w Sędziszowie Małopolskim.

UWAGA:
4. Odpady zgromadzone dotychczas na GPSZOK-u zostaną załadowane do przez pracowników Zamawiającego w celu ich odebrania i zagospodarowania przez Wykonawcę do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego lub dostarczonych przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym (bez doliczania dodatkowego kosztu ich udostępnienia).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ważenia pojazdów przed i po odbiorze odpadów na terenie miasta Sędziszów Małopolski.

6. PRAWO OPCJI
1) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu podzielony został na zamówienie podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres zamówienia podstawowego opisany został w ust. 2 w odniesieniu do każdej części zamówienia. Podane w nim ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w Ofercie. W sytuacji, gdy ilość odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania w ramach zamówienia podstawowego okaże się niewystarczająca, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji, co oznacza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do 30 % ilości odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w każdej części zamówienia (zamówienie objęte prawem opcji).
2) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w czasie trwania umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie opcji przez Zamawiającego skutkuje po stronie Wykonawcy obowiązkiem jej wykonania.
3) W przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość wielokrotnego korzystania z prawa opcji, po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia, o którym mowa w ust. 2 aż do wyczerpania maksymalnego zakresu dla danej części zamówienia wynikającego z prawa opcji.
4) Zamawiający zastrzega, że zamówienie wynikające z prawa opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego (zgodnie z SIWZ, Ofertą Wykonawcy i niniejszą umową). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
5) W celu uruchomienia opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie pisemnej, oświadczenie, w którym wyrazi wolę skorzystania z prawa opcji oraz określi zakres realizacji usługi (ilość odpadów koniecznych do zagospodarowania). Termin złożenia oświadczenia wyznaczony został nie później niż 14 dni przed terminem realizacji usługi objętej prawem opcji.
6) Wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2020 | 11:15


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Sędziszów Małopolski 39-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1
Sędziszów Małopolski 39-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się