Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowym 2020/2021

» Opis zapytania

„ Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowym 2020/2021”, wg podziału na zadania, jak niżej:
Zadanie Nr 1 - drogi powiatowe na terenie gminy Damasławek i Wapno;
Zadanie Nr 2 - drogi powiatowe na terenie miasta i gminy Gołańcz;
Zadanie Nr 3 - drogi powiatowe na terenie gminy Mieścisko;
Zadanie Nr 4 - drogi powiatowe na terenie miasta i gminy Skoki;
Zadanie Nr 5 - drogi powiatowe na terenie gminy Wągrowiec.
Zamówienie obejmuje (każde zadanie):
a) przygotowanie mieszaniny piasku z solą z materiałów Zamawiającego;
b) załadunek mieszaniny;
c) odśnieżanie dróg powiatowych;
d) posypywanie nawierzchni dróg mieszaniną piasku z solą;
e) dyżury domowe – gotowość do świadczenia usług : usuwanie gołoledzi i odśnieżania;
f) odśnieżanie dróg przy pomocy pracy koparko-ładowarki lub ładowarki;
g) dysponowanie placem magazynowym dla mieszaniny piasku z solą;
h) dysponowanie placem dla bazy sprzętu.
Szczegółowy zakres ww. usług ujęty jest w arkuszu cenowym dla każdego zadania.
Szczegółowe wykazy kilometrów dróg poszczególnych zadań (części) stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej instrukcji.
W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku wystąpienia awarii sprzętu lub bardzo obfitych długotrwałych opadów śniegu, których nie można przewidzieć w chwili przygotowania przetargu nieograniczonego, w celu utrzymania przejezdności dróg w wymaganym standardzie zgodnym z „Planem zimowego utrzymania dróg powiatowych”, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania sprzętu na drogę inną niż wymieniona w danym zadaniu.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, związane z obsługą sprzętu podstawowego do zimowego utrzymania ulic, tj. pługów śnieżnych i solarek, w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gnieźnieńska 53
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się