Przyjęcie do zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji

» Opis zapytania

Przyjęcie do zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08, zebranych przez Zamawiającego, z terenu obejmującego: gminę Koronowo.
Szacunkowa ilość odpadów: do 1 000 Mg
Przedmiotem zamówienia publicznego jest przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 701).
Przyjmowane do zagospodarowania odpady będą ważone każdorazowo na wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, podpisanego przez obie strony.
Wykonawca będzie odbierał odpady wg bieżących potrzeb Zamawiającego od poniedziałku do soboty w godz. 7-15, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca będzie odbierał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem z miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Pomianowskiego 54 w Koronowie, w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb.
Wykonawca musi spełniać wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów lub inny sposób zagospodarowania wydany przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 701).

Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 4 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości odpadów podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia, a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości odpadów, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości odpadów w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania mniejszej ilości odpadów w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
Faktury wystawiane będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym za odebraną partię odpadów, na podstawie kwitów wagowych oraz zbiorczej karty przekazania odpadów. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Al. Wolności 4
Koronowo 86-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
Al. Wolności 4
Koronowo 86-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się