Eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w stałej drożności, systematycznym oczyszczaniu oraz konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, tj. kanałów deszczowych, wpustów ulicznych z udrożnieniem przykanalików (przyłączy), studni rewizyjnych oraz studni chłonnych.

Klauzule społeczne:
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługi przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
3. Warunek, o którym mowa w pkt. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących usługi w zakresie eksploatacji i utrzymaniu sieci kanalizacji deszczowej.
4. Szczegółowy opis obowiązków wynikających z klauzuli społecznej znajduje się we wzorze umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz:
a) wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
b) przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Warszawa 02-777
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Warszawa 02-777
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się