Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubnowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i projektowych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla inwestycji pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubnowie na działkach oznaczonych nr. ewidencyjnymi gruntu 276/1 i 432 AM - 10".
Celem inwestycji jest rozbudowa stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Lubnowie polegająca na zwiększeniu ilości uzdatnianej wody z 58 m3/h do 100 m3/h.
Zakres inwestycji obejmuje:
a) Uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych.
b) Właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania "Pozwolenia na budowę" zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem zwiększenia wydajności i niezawodności funkcjonowania przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, poprawy właściwości funkcjonalno-użytkowych, poprawy efektywności uzdatniania i dostarczania wody.
c) Właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla Inwestycji, jaką jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubnowie.
d) Utrzymanie ciągłości produkcji i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.
e) Uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, prze- prowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, uruchomienia SUW, dokonania rozruchu technologicznego z uzyskaniem wymaganych parametrów wody uzdatnionej.
f) Przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia.
g) Zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego.
h) Przygotowaniu obiektu oraz dokumentów formalno-prawnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
i) Pozyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających prze- kazać obiekt do eksploatacji i użytkowania.

UWAGA: ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE NA TERENIE ISTNIEJACEJ STACJI UZDATNIANIA WODY I NA WYKONAWCY BĘDZIE CIĄŻYŁ OBOWIAZEK UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI PRACY STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DOSTAW WODY.

I. LOKALIZACJA I STAN I STNIEJĄCY TERENU INWESTYCJI:
1. Lokalizacja inwestycji:
- działka nr geodezyjny - działka nr 276/1 i 432 AM-1, Lubnów, Gmina Oborniki Śląskie
2. Istniejący stan zagospodarowania działki:
Stacja uzdatniania wody wraz obiektami towarzyszącymi jest zlokalizowana na działce 276/1,
432. Właścicielem terenu jest Gmina Oborniki Śląskie, użytkownikiem Zakład Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich. Wody nadosadowe oraz awaryjnie zrzut wody ze zbiornika odprowadzane będą do pobliskiego rowu melioracyjnego stanowiącego własność Skarbu Państwa.

II. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU INWESTYCJI:
1. Forma obiektu.
Na terenie działki zlokalizowane są następujące obiekty i infrastruktura:
- Budynek technologiczny,
- Budynek pompowni wody,
- Zbiorniki wyrównawcze wody pitnej V = 2 × 300 m3,
- Odstojniki popłuczyn,
- Komora neutralizacji ścieków,
- Osłona śmietnikowa,
- Ogrodzenie terenu. (375 mb.)
- Otwory studzienne łącznie - 5 szt. oraz dodatkowa studnia nr 4 poza terenem SUW,
- Uzbrojenie istniejących otworów studziennych (studnie 1,2,3)
- Drogi i chodniki,
- Ogrodzenie,
- Sieci zewnętrze wod.-kan.: rurociągi wody surowej ze studni głębinowych do budynku SUW, uzdatnionej do zbiornika retencyjnego, ssania zestawu pompowego ze zbiornika retencyjnego, przyłącze zasilające sieć wodociągową. Sieci kanalizacyjne ze studzienkami kanalizacyjnymi - spust i przelew ze zbiornika retencyjnego, odprowadzenia wód popłucznych do odstojnika, odprowadzanie cieczy nadosadowej z odstojnika wód połucznych, przyłącze ścieków sanitarnych ze zbiornikiem bezodpływowym, odprowadzanie z kratek ściekowych z budynków technologicznych.
- Sieci elektryczne: wewnętrzna linia zasilająca ze złącza kablowego, przewody sterownicze i za- silające do studni głębinowych i odstojnika wód popłucznych, oświetlenie terenu z lampami, przewody zasilające i sterownicze pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody a budynkiem pompowni wody.

Celem inwestycji jest rozbudowa stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Lubnowie polegająca na zwiększeniu ilości uzdatnianej wody z 58 m3/h do 100 m3/h.

III. ZAKRES PRAC :
Wykonawca winien opracować lub uzyskać:
a) pomiary geodezyjne i mapy do celów projektowych - jeśli będą konieczne,
b) inwentaryzację istniejących instalacji,
c) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów - jeśli będą konieczne,
d) projekt budowlany wielobranżowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
e) projekty wykonawcze we wszystkich potrzebnych branżach,
f) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,
g) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - jeśli będzie konieczny,
h) projekt organizacji robót z uwzględnieniem ciągłości pracy zakładu oraz z zaznaczeniem kluczowych wyłączeń i ograniczeń w funkcjonowaniu SUW,
i) dokumentację powykonawczą,
j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
k) dokumentacje techniczno-ruchowe wszystkich nowoprojektowanych urządzeń,
l) projekt rozruchu
m) sprawozdanie z rozruchu,
n) instrukcję obsługi i eksploatacji stacji.

Zakres robót:
1) Demontaż starego odstojnika wód popłucznych - o ile będzie taka konieczność.
2) Budowa nowego odstojnika wód popłucznych z sieciami kanalizacyjnymi, w przypadku demontażu odstojnika istniejącego.
3) Przełożenie rurociągu wody surowej DZ160 mm poza obszar oddziaływania nowej hali filtrów.
4) Demontaż i montaż nowych sieci kanalizacyjnych związanych z odstojnikiem wód popłucznych.
5) Budowa fundamentów pod ściany, filtry, kaskadę napowietrzającą i zestaw pomp między
operacyjnych.
6) Wykonanie instalacji podposadzkowych w nowej dobudowywanej hali filtrów -
odprowadzenie wód popłucznych oraz odwodnienie posadzek w nowej hali.
7) Wykonanie ścian, posadzek konstrukcji dachu nowej hali filtrów.
8) Montaż stolarki okiennej.
9) Rozbiórka elewacji na budynku, wykonanie otworu pomiędzy starą i nową halą filtrów.
10) Roboty wykończeniowe w zakresie uzupełnienia wykończenia ścian i posadzek (płytki
dopasowane do istniejących) po wykonaniu robót branży sanitarnej i elektrycznej.
11) Roboty wykończeniowe na zewnątrz budynku wykonanie elewacji.
12) Opaska chodnikowa wokół nowej części hali filtrów i odstojniku wód popłucznych.
13) Technologia uzdatniania wody w części hali filtrów: dwa filtry ciśnieniowe DN2000 ze złożami, instalacjami i armaturą, kaskada napowietrzająca DN900, zestaw dwóch pomp
międzyoperacyjnych, wentylatora chemoodpornego wraz z wykonaniem układu regulacji przepływu przez nowe zbiorniki filtracyjne,
14) Montaż instalacji technologicznych z rur i kształtek PVC łączonych klejeniem łączących nową halę filtrów z instalacją istniejącą.
15) Doposażenie instalacji zasilania filtrów nr 1, 2, 3 w przepływomierz i wykonanie układu
regulacji przepływu wody przez filtry,
16) Wymiana istniejącego układu dezynfekcji wody kierowanej do sieci wodociągowej na nowy,
17) Wymiana istniejącego zestawu pompowego zasilającego sieć wodociągową na nowy,
18) Montaż sond hydrostatycznych w zbiornikach retencyjnych wraz z wprowadzeniem sygnału na sterownik wymienianego zestawu pomp II stopnia,
19) Przebudowa istniejącej rozdzielnicy sterowniczej oraz wstawienie nowej rozdzielnicy,
wyposażonej w nowy sterownik PLC, falowniki dla pomp międzyoperacyjnych i płucznych oraz dotykowy, kolorowy terminal operatorski o przekątnej minimum 15".
20) W nowej rozdzielnicy należy wykonać dodatkowe dwa pola zasilające wraz z pełnym układem sterowania dla dwóch pomp głębinowych o mocy silnika do 7,5 kW.
21) Montaż instalacji elektrycznych sterujących i zasilających do urządzeń w nowej hali filtrów.
22) Wykonanie układu pomiaru wysokości lustra wody dla sześciu studni głębinowych (5 studni na terenie SUW, studnia nr 4 poza terenem SUW),
23) Wykonanie układu wizualizacji pracy SUW na komputerze zlokalizowanym w siedzibie ZGK Oborniki Śląskie wraz z dostawą komputera i wykonaniem komunikacji pomiędzy SUW o siedzibą ZGK,
24) Montaż instalacji oświetlenia, gniazda 24 VDC, gniazd 230 VAC, gniazda siłowego 400 VAC.
25) Montaż grzejników konwekcyjnych elektrycznych.
26) Rozbudowa instalacji osuszania powietrza.
27) Opracowanie algorytmu pracy SUW w oparciu o rozwiązania wcześniej zastosowane (sterowa- nie procesem płukania filtrów, pracą zestawu pompowego, pompowaniem wody przez pompy międzyoperacyjne z kaskady, sterownia pracą pomp głębinowych) z dodatkowym sterowaniem rozdziałem wody napowietrzonej - równy przepływ wody przez wszystkie filtry.


IV. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki:
a) zapewnienia nadzorów:
- geodezyjnego,
- archeologicznego,
- geologicznego i geotechnicznego,
wraz z wykonaniem opracowań z tych badań;
b) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu i innych dokumentów wymaganych do odbioru inwestycji.
c) przygotowania dokumentacji powykonawczej inwestycji wraz z przeszkoleniem pracowników
d) zapewnienia zaplecza budowy na okres trwania realizacji inwestycji z co najmniej jednym pomieszczeniem w którym odbywały się będą cotygodniowe narady koordynacyjne.
2) Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), żąda by kierownicy robót poszczególnych branż byli zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja oraz PFU (program funkcjonalno - użytkowy).
Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.
Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.
Koszty wszelkich mediów potrzebnych do realizacji inwestycji po stronie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Trzebnicka 1
Oborniki Śląskie 55-120
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Gmina Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 1
Oborniki Śląskie 55-120
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się