ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I TERENIE GMINY RZEPIN

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 następujące części: 1) Część I – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin 2) Część II - Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w pojemniki oraz worków do odpadów segregowanych i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z Cmentarzy Komunalnych w Rzepinie i Kowalowie, OSP Rzepin, budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie , w okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień) z Jeziora Długie w Rzepinie, boisk sportowych oraz Świetlic Wiejskich Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie części (Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. 1) Część I – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin, obejmująca m. in.: a) Zmieszane niesegregowanych odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zgromadzone w workach, pojemnikach lub kontenerach usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych. b) Segregowane (gromadzone w workach, pojemnikach lub urządzeniach w sposób selektywny) o podanych poniżej rodzajów odpadów: i. papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01), ii. szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), iii. tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 20 01 40, 15 01 04) iv. odpadów ulegających biodegradacji – kod 20 01 08, oraz v. odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon, ceramicznych odpadów sanitarnych wystawianych przez mieszkańców podczas tzw. akcji wystawka,. Podmiot odbierający odpady z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzepin zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do Celowego Związku Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, a w przypadku awarii instalacji regionalnej lub gdy instalacja regionalna nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego zgodnie z uchwałą nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (i jej późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia określa Część I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio załączniki Nr 5 do SIWZ. 2) Część II - Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w pojemniki oraz worków do odpadów segregowanych i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z Cmentarzy Komunalnych w Rzepinie i Kowalowie, OSP Rzepin, budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie , w okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień) z Jeziora Długie w Rzepinie, boisk sportowych oraz Świetlic Wiejskich obejmująca m. in.: a) Zmieszane niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zgromadzone w workach, pojemnikach lub kontenerach usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych. b) Segregowane (gromadzonych w workach, pojemnikach lub urządzeniach w sposób selektywny) o podanych poniżej rodzajów odpadów: i. papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01), ii. szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), iii. tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 20 01 40, 15 01 04) iv. odpadów ulegających biodegradacji – kod 20 01 08. Zakres przedmiotu zamówienia (tej części) został podzielony na 3 zadania. Podmiot odbierający odpady z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzepin zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do Celowego Związku Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, a w przypadku awarii instalacji regionalnej lub gdy instalacja regionalna nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego zgodnie z uchwałą nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (i jej późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia określa Część II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio załączniki Nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Ratuszowy 1
Rzepin 69-110
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
Rzepin 69-110
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się