Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2020

» Opis zapytania

1. Postanowienia ogólne.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Roźwienica w okresie 01.09.2020r. do 31.12.2020 r.

1) Nieruchomości zamieszkałe - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (domy jednorodzinne, zagrodowe, wielorodzinne).
2) Nieruchomości niezamieszkałe: nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
3) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
-Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.2010 z późn. zm.)
-Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019.1396 z późn. zm.),
-Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019.701 z późn. zm.),
-Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013.122 z późn. zm.),
-Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016.2167 z póź. zm.),
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017.2412 z późn. zm.),
2. Charakterystyka Gminy Roźwienica:
Powierzchnia gminy wynosi 68,71 km? i w jej skład wchodzi 12 miejscowości: Bystrowice, Chorzów, Cząstkowice, Czudowice, Mokra, Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice, Węgierka, Więckowice, Wola Roźwienicka, Wola Węgierska. Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 4979 osoby (stan na dzień 01.07.2020r.). Gmina Roźwienica jest gminą wiejską i dostęp do niektórych nieruchomości utrudniony z uwagi na niewystarczającą szerokość dróg dojazdowych, ukształtowanie terenu oraz znaczne nachylenie dróg dojazdowych.

3. Rodzaje odpadów komunalnych wchodzących w zakres zamówienia:

3.1 Od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości niezamieszkałych :
" Szkło
" Papier
" Metale, Tworzywa sztuczne, Odpady opakowaniowe wielomateriałowe (zbierane do wspólnego worka)
" Bioodpady
" Niesegregowane (zmieszane)

3.2 z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- Odpadów niebezpiecznych
- Przeterminowanych leków i chemikaliów,
- Odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- Zużytych baterii i akumulatorów,
- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- Zużytych opon,
- Odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- Bioodpadów

oraz odpadów wymienionych w art.3 ust.2, pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2018.1454 t.j. z dnia 30.07. 2018r.

4. Ilość odpadów komunalnych prognozowanych do odbioru w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.
Na podstawie posiadanych danych o ilości zebranych odpadów w okresie od 01.01.2020r. do 31.05.2020r. (413,14 Mg), zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy ilość odpadów segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych), którą będzie trzeba odebrać i zagospodarować nie przekroczy 340 Mg. Jest to wielkość orientacyjna i wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczenia odszkodowania, w przypadku kiedy ulegnie ona zmianie.

5. Informacja o odebranych odpadach komunalnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2020r. łącznie z odebranymi z PSZOK.

- 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 245,200 Mg,
- 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 53,680 Mg,
- 15 01 07 Opakowania ze szkła 45,080 Mg,
- 20 01 01 Papier i tektura 2,280 Mg,
- 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 3,580 Mg.

6. Podstawa ustalenia wynagrodzenia.

Podstawa ustalenia wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi uśredniona stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.
Cenę oferty brutto należy wyliczyć poprzez dodanie do ceny oferty netto podatku od towarów i usług (VAT). Cena jednostkowa będzie zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej oraz wszelkie inne koszty nieujęte w dokumentacji, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia

- Nieruchomości zamieszkałe, liczba osób wg. deklaracji:
- 4982 osoby zamieszkałych w 1453 gospodarstwach

- Nieruchomości niezamieszkałe: z podziałem wg. pojemników:
- 0,12 m3 - 39 szt.
- 0,24 m3 - 11 szt.
- 1,1 m3 - 26 szt.

7. Zasady odbioru, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

7.1 Nieruchomości zamieszkałe - wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wymienionych w pkt. 3.1 bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych jeden raz w miesiącu z wyjątkiem okresu maj - sierpień w którym odpady zmieszane będą odbierane dwa razy w miesiącu.

7.2 Nieruchomości niezamieszkałe - wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wymienionych w pkt. 3.1 bezpośrednio z terenu obiektu jeden raz w miesiącu z wyjątkiem n/w punktów których wymagana częstotliwość wywozu 2 razy w miesiącu;
a) Zespół Szkół w Roźwienicy 37-565 Roźwienica 200 - pojemniki o poj. 1,1m? szt. 3
b) Działka mienia komunalnego obok cmentarza w Rudołowicach - pojemniki o pojemności 1,1m3 - szt. 6
c) Działka mienia komunalnego obok cmentarza w Tyniowicach - pojemnik o pojemności
1,1m3 - szt. 1
d) Działka mienia komunalnego obok cmentarza w Węgierce - pojemniki o pojemności 1,1m3 - szt. 2
e) Działka mienia komunalnego obok cmentarza w Woli Węgierskiej - pojemniki o pojemności 1,1m3 - szt. 2
f) Zakład Stolarski Dariusz Gołąb 37-565 Roźwienica 143 - pojemnik o poj. 1,1m3 szt. 1
g) Sklep "MBP Sp. z o.o. Delikatesy CENTRUM" - 37-565 Roźwienica 203 pojemnik o poj. 1,1m3 - szt. 1

7.3 Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wymienionych w pkt. 3.2 po telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o zapełnieniu kontenerów w terminie 72 godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznego.

8. Sposób odbierania odpadów komunalnych - obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca wyposaży nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe w worki o pojemnościach 120 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Worki muszą:
1) być wykonane z tworzywa LDPE lup HDPE uniemożliwiające ich rozerwanie podczas normalnej
eksploatacji,
2) posiadać odpowiednią kolorystykę oraz zawierać trwałe oznaczenie nazwy i logo Odbiorcy,
3) być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji selektywnej zbiórki odpadów:
papier - worki koloru niebieskiego, szkło białe i kolorowe - worki koloru zielonego, odpady ulegające biodegradacji - worki koloru brązowego, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe - worki koloru żółtego
- Wykonawca po zabraniu odpadów segregowanych dostarczy bezpłatnie worki do segregacji odpadów bezpośrednio do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
- Wykonawca ma obowiązek zabrania wszystkich segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych wystawionych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z zadeklarowanych pojemników z nieruchomości niezamieszkałych.
- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę odbierającego odpady komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych do wskazania instalacji do których jest obowiązany przekazać odpady zarówno zmieszane, biodegradowalne jak również selektywnie zebranych.
- Wykonawca winien utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym teren zanieczyszczony odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi.
- Wykonawca odbierający odpady w przypadku stwierdzenia naruszenia przez właściciela deklarowanego sposobu zbierania odpadów, bądź regulaminu utrzymania czystości i porządku, ma obowiązek odebrać te odpady i przekazać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia.
- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.
- Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i nieruchomości nie zamieszkałych prowadzona będzie według harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu i uzgodnionego z Zamawiającym.
- W przypadkach nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów, w takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżące poinformowanie Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości, których dotyczy zmiana terminu.
- Nieodebranie przez Wykonawcę odpadów zgodnie z harmonogramem skutkuje obowiązkiem dokonania takiego odbioru najpóźniej w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznego lub zawiadomieniem e-mailem od Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest do przesłania do wglądu elektronicznych dokumentów wagowych, za okresy miesięczne po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi w terminie 7 dni kalendarzowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Roźwienica 1
Roźwienica 37-565
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
Roźwienica 37-565
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się