Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w obiektach Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowalnych
i segregowanych odpadów komunalnych wytwarzanych w obiektach Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, przy ul. Pyskowickiej 47-51 i ul. Opolskiej 21 w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w okresie 24 miesięcy.
2. Niniejszym postępowaniem zostały objęte odpady komunalne o kodach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z 2020r. poz. 10):
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne),
20.01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01), w tym:
20 01 01 - papier, tektura,
20 01 39 - tworzywa sztuczne,
20 01 02 – szkło.
20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (np. liście, trawy, konary, gałęzie),
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
19 12 01 - odpady papierowe – dokumentacja archiwalna, tajna,
16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Pyskowicka
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
ul. Pyskowicka
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się