Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych w tym selektywnie zebranych wybranych frakcji odpadów - Kochcice

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałych kompleksowych usług odbioru, transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych przez okres 12 miesięcy – wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich im. dr. Janusza Daaba
w Piekarach Śląskich w Oddziale zamiejscowym z siedzibą w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, szczegółowo opisane w Załącznikach nr 4 i 2 do SIWZ.

Niesegregowane odpady komunalne(zmieszane) -228,800m³
Odpady wielkogabarytowe - 2 Mg
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 8 Mg
Od Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) - 42m³
Opakowania z papieru i tektury - 1 Mg
Opakowania z tworzyw sztucznych - 1 Mg
Opakowania ze szkła - 2 Mg

3.2. Informacje związane z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
3.2.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
3.2.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace w zakresie zbierania odpadów,
3.2.3 Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia wymagań oraz sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn zm.

3.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

3.5. W przypadku stwierdzenia błędów w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego na piśmie. W przypadku, gdy dostrzeżone błędy mogłyby spowodować zmiany w opracowanej SIWZ, zamawiający może podjąć decyzję o przesunięciu termin składnia ofert.

3.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walucie obcej.

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.8. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedziby zamawiającego.

3.9.W trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać się będą językiem polskim. Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca.

3.10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 5% wartości zamówienia podstawowego.

3.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się