Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, ścieżek rowerowych, parkingów w pasach dróg gminnych oraz przystanków komunikacji na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie w czystości dróg, placów, chodników, parkingów, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz przystanków komunikacji na terenie gminy Gubin o statusie miejskim przy użyciu materiałów i narzędzi własnych Wykonawcy.

W zakresie zimowego utrzymania na terenie gminy Gubin o statusie miejskim będą wykonywane na drogach gminnych następujące czynności (usuwanie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń), w tym:
1. Przyjmuje się zimowe utrzymanie w terminie od 16 listopada 2020 r. do 15 marca 2021 r.
W przypadku zmiany warunków atmosferycznych, powyższe terminy mogą ulec zmianie, co nie wpływa na zmianę zapisów umowy. Wskazane terminy mogą ulec przesunięciu o maksymalnie 14 dni (14 dni wcześniej lub 14 dni później).
2. Mechaniczne i ręczne utrzymanie w czystości nawierzchni dróg w tym jezdni, placów, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych oraz przystanków komunikacji będących w zarządzie Zamawiającego, w tym: zwalczanie śliskości i oblodzeń według ustalonych standardów opisanych poniżej.
- zapewnienie całodobowej gotowości pracowników i sprzętu do prowadzenia akcji zimowej oraz zabezpieczenie niezbędnej ilości materiału.
- do zwalczania śliskości stosowane będą dopuszczalne materiały szorstkie (piasek) lub inne dopuszczalne środki przeznaczone do zwalczania śliskości nawierzchni.
- utrzymanie ciągów pieszych odbywać się będzie od poniedziałku do niedzieli,
- w przypadku dogodnych warunków pogodowych przy dodatniej temperaturze powietrza Wykonawca usuwanie śniegu, lodu na pobocze chodnika.
- po zakończeniu zimy usunięcie materiałów szorstkich z terenów objętych niniejszym postępowaniem jednak nie później jak do 15 kwietnia 2021r.
- przyjmuje się standardy zimowego utrzymania jezdni według zasad określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich zarządzanych przez dyrekcje okręgowe dróg publicznych, opisanych poniżej. Tereny wymienione w załączniku nr 1, 3, 5 w II standardzie zimowego utrzymania tereny wymienione w załączniku nr 2 i 4 w IV standardzie zimowego utrzymania

UWAGA! W przypadku braku opadów śniegu i/lub gołoledzi, do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie ciągłej czystości terenów objętych niniejszym postępowaniem wraz z wywozem zebranych nieczystości do IPOK (Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), zgodnie z zakresem wskazanym w utrzymaniu letnim oraz całorocznym, z wyłączeniem koszenia, odchwaszczania i usuwania piasku.

W zakresie letniego utrzymania będą wykonywane następujące czynności, w tym:
1. Przyjmuje się letnie utrzymanie w terminach
a) od dnia 1 sierpnia 2020 do 15 listopada 2020 r.
b) od 16 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
W przypadku zmiany warunków atmosferycznych, powyższe terminy mogą ulec zmianie, co nie wpływa na zmianę zapisów umowy. Wskazane terminy mogą ulec przesunięciu o maksymalnie 14 dni (14 dni wcześniej lub 14 dni później).
2. Mechaniczne i ręczne utrzymanie w czystości miejsc, objętych przedmiotem zamówienia, w szczególności odchwaszczanie chodników i jezdni, oczyszczanie wyznaczonego liniami granicznymi gruntu – działki drogowej, usuwanie gałęzi na wysokości niewymagającej użycia specjalistycznego sprzętu (do 3m), liści, chwastów oraz innych zanieczyszczeń. Częstotliwość – 3 razy w sezonie.
3. Utrzymywanie poboczy, przydrożnych pasów zieleni przy drogach, chodnikach i placach wyszczególnionych w załącznikach do umowy w stanie wolnym od zachwaszczenia (koszenie). Częstotliwość koszenia 2 razy w ciągu sezonu letniego, przy czym szerokość koszenia min. 1 metr od jezdni (terminy do uzgodnienia z Zamawiającym). Ww. powierzchni łącznie – 9.259mb.
4. Wykonywanie oprysków (min. 2 razy w okresie wegetacyjnym) dopuszczalnymi środkami chwastobójczymi, terenów objętych niniejszym postępowaniem.
5. Ręczne i mechaniczne zamiatanie terenów objętych niniejszym postępowaniem (3 razy w sezonie). Powierzchnia chodników przeznaczonych do zamiatania – 30.235,50m2.


Całoroczne utrzymywanie terenów objętych niniejszym postępowaniem obejmuje:
1. opróżnianie koszy ulicznych – co najmniej 2 razy w tygodniu, max. 5 razy w ciągu tygodnia.
2. wycinanie gałęzi i zakrzewień w zakresie widoczności na skrzyżowaniach oraz w zakresie zapewnienia światła drogi, w tym usuwanie suchych gałęzi wchodzących w światło drogi (do 100 roboczogodzin w czasie trwania umowy), na wysokości niewymagającej użycia specjalistycznego sprzętu (do 3m).
3. usuwanie zanieczyszczeń z terenów objętych niniejszym postępowaniem: drzew i odpadów powstałych w wyniku nawałnic, podtopień; pozyskane drewno należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gubina. Zamawiający przewiduje max. 5 takich przypadków w trakcie trwania umowy.
4. zabezpieczenie materiału, niezbędnego do prowadzenia wszelkich prac, objętych przedmiotem zamówienia,
5. wywóz odpadów i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia do IPOK (Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych).
Do kalkulacji należy przyjąć (wartości liczone dla 9 miesięcy):
1. zmiotki, powstałe w wyniku zamiatania dróg, chodników, placów – 90 t
2. odpady zebrane z koszy ulicznych oraz z poboczy dróg, chodników i placów – 16 t
3. odpady zielone, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia – 8 t

Zestawienie miejsc, objętych przedmiotem zamówienia:
- drogi utwardzone drogi oraz działki znajdujące się w pasach dróg wojewódzkich, będące własnością Gminy – wykaz w załączniku nr 1
- drogi gruntowe – wykaz w załączniku nr 2
- place i parkingi – wykaz w załączniku nr 3
- ścieżki rowerowe – wykaz w załączniku nr 4
- przystanki komunikacji –wykaz w załączniku nr 5

UWAGA! Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości poszczególnych czynności objętych przedmiotem umowy do 10% bez zmiany należnego wynagrodzenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470) „droga” to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Piastowska 24
Gubin 66-620
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Gubin o statusie miejskim
Piastowska 24
Gubin 66-620
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się