Wykonanie całodobowego utrzymania zimowego dróg gminnych utwardzonych, gruntowych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji na terenie Legionowa

» Opis zapytania

1. Zamawiający określa następujące rodzaje zwalczania skutków zimy na ulicach (zgodnie z wykazami A, B, C, E, F i G):
a) odśnieżenie (płużenie) dróg i ulic na całej szerokości wraz z posypaniem:
- środkami chemicznymi – sól (wykaz A),
- mieszanką środków chemicznych – piasek + sól (wykaz B),
- piasek (C i E).
Wykonawca ma obowiązek uzyskać standardy określone w załączniku G do niniejszej umowy.
b) jednokrotne odśnieżenie (płużenie) ulic. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić akcję odśnieżania w taki sposób, aby uniknąć zasypywania ciągów pieszych i terenów prywatnych posesji oraz uzyskać standardy określone w załączniku G do niniejszej umowy.
c) jednokrotne posypywanie ulic mieszanką piaskowo-solną.
d) jednokrotne posypanie ulic piaskiem (dopuszcza się dodatek do 5% soli w celu uniknięcia jego zbrylenia).
e) jednokrotne usunięcie śliskości przy użyciu środków chemicznych w postaci soli.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości środków chemicznych (sole) i uszorstniających nawierzchnię (piasek) uwzględniając rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960).
2. Zamawiający określa zasadę zwalczania skutków zimy na ciągach pieszych, ścieżkach rowerowych i przystankach komunikacji (zgodnie z wykazem D i mapką) poprzez jednorazowe odśnieżenie i posypanie piaskiem ciągu pieszego, ścieżki rowerowej i przystanku lub wyłącznie posypanie w przypadku wystąpienia gołoledzi. Akcja powinna być zakończona w czasie nie dłuższym niż …….. godzin od czasu podjęcia akcji. Przystanki bez wiat o podłożu gruntowym należy odśnieżyć w taki sposób aby warstwa śniegu nie utrudniała wsiadania i wysiadania z autobusu.
3. W przypadku ulic, dróg, które posiadają nawierzchnię szczelinową, umożliwiającą przenikanie środków chemicznych do gruntu Zamawiający odstępuje od standardu określonego w wykazie G. Natomiast przedmiotowe ulice należy utrzymać poprzez spłużenie drogi na całej jej szerokości oraz posypanie piaskiem w przypadku opadu śniegu i posypania piaskiem w przypadku gołoledzi.
4. Chodniki przy przejściach dla pieszych należy udrożnić na całej ich szerokości oraz teren przyległy około 2 m od przejścia. Prace wykonać należy każdorazowo po odśnieżeniu ulic, dróg.
5. Zamawiający określa w § 27 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”
zgodnie z cechami stosunku pracy wg Państwowej Inspekcji Pracy:
- podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
- odpłatność wykonywanej pracy,
- praca wykonywana jest osobiście przez pracownika,
- powtarzalność czynności w określonych odcinkach czasowych,
- ryzyko ekonomiczne, socjalne i gospodarcze procesu produkcyjnego,
- praca jest wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się