„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Technologii Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu wraz z remontem budynku. 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja technologii stacji uzdatniania wody w Kwilczu, gm. Kwilcz, polegająca na wymianie urządzeń zainstalowanych w stacji oraz remontem budynku stacji. Warunkiem bezwzględnym jest zachowanie ciągłości pracy stacji w trakcie wykonywania prac, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody oraz znaczących spadków ciśnień w układzie zasilania sieci. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu polegać będzie na zastosowaniu nowej technologii uzdatniania wody. Stacja uzdatniania wody składa się z ujęcia wody - dwie studnie, wraz z pompami głębinowymi, obudowami, rurociągami, urządzeniami technologicznymi oraz systemem uzdatniania który składać się będzie z czterech kolumn filtracyjnych zlokalizowanych w istniejącym budynku. Po procesie uzdatniania woda musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7. 12. 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Głównym elementem konstrukcyjnym uzdatniania wody będą zbiorniki bezciśnieniowe, wykonane ze stali nierdzewnej, spawane metodą TIG lub MMA. Filtry przeznaczone będą do obniżania wartości parametrów fizykochemicznych wody takich jak żelazo i mangan. Filtry powinny działać na zasadzie napowietrzania i jednocześnie odgazowywania wody, która przepływać będzie przez dysze rozpryskowe - wykonane ze stali nierdzewnej. Następnie woda będzie trafiać na złoża filtracyjne, które wykonane powinny być ze żwiru o różnej granulacji. Dobór warstw oraz granulacji dokona projektant Wykonawcy. Urządzenie powinno działać w zakresie ciśnień 0-10 bar. Woda surowa ze studni pod ciśnieniem, dzięki zainstalowanej w niej pompie głębinowej, powinna trafić bezpośrednio do kolektora wody surowej zestawu filtracyjnego. Pompa głębinowa sterowana przez wyłącznik perystaltyczny lub inwerter z czujnikiem ciśnieniowym. Następnie woda surowa, poprzez system filtrów żwirowych, poddawana jest procesowi oczyszczania i uzdatniania. Cały proces uzdatniania przebiegać powinien bez użycia chemii. W związku z tym, że w wodzie surowej występują przekroczone wartości żelaza i manganu należy w projekcie filtrów przewidzieć dostarczenie do wody dużej ilości tlenu co spowoduje, że żelazo i mangan zaczną się utleniać i następnie wytrącać jako cząstki stałe. Dodatkowo dopuszcza się zastosowanie złóż katalitycznych oraz mas aktywnych, które powodują większą skuteczność filtracji (dotyczy to głównie manganu). Przy zastosowaniu dużej ilości tlenu rozpuszczone w wodzie żelazo dwuwartościowe przekształci się w żelazo trójwartościowe, a cząstki żelaza koagulują i będą odfiltrowane w warstwie żwiru. Przefiltrowana woda powinna przepływać w dnie do komory wody czystej i być gotowa do spożycia. Wszystkie odfiltrowane osady powinny być regularnie wypłukiwane z filtra, a użyte złoża w filtrze muszą mieć zdolność regeneracyjną bez użycia środków chemicznych. Na całym dnie filtra powinny być zastosowane dysze płuczące, przez które będzie równomiernie przepływać woda płucząca materiał filtracyjny. Dzięki takiemu rozwiązaniu ziarna materiału filtracyjnego powinny się lekko unosić pozbywając się osadu, a cały słup wody brudnej powinien być wyprowadzony z elementu filtracyjnego do góry ze wszystkimi osadami i rurociągiem wody popłucznej trafić do kanalizacji sanitarnej lub poprzez odstojnik zostać odprowadzony do odbiornika. Całe płukanie filtra należy zaprojektować jako automatyczne oraz w razie awarii ręczne. Do wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi należy zastosować system SCADA. Woda uzdatniona powinna trafić na instalację pompowni II stopnia (trzy pompy o wydajności łącznej min. 70 m3/h) i za jej pośrednictwem do sieci wodociągowej. System SCADA powinien składać się z następujących elementów: • Źródła danych – komputery, sterowniki PLC, inteligentne czujniki, moduły wejścia/wyjścia. Dane mogą być dostarczane drogą internetową • Dedykowanej aplikacji, która powinna być stworzona na potrzeby tej stacji i zawierać bloki graficzne, tak aby odwzorować jak najlepiej system technologiczny, który będzie nadzorowany i sprawić aby sterowanie poszczególnymi elementami było intuicyjne. Całość systemu należy zaprojektować w rozdzielni elektrycznej, która ma być zainstalowana w budynku stacji. Dane dostarczone do systemu SCADA mają wizualizować proces poprzez zgłaszanie komunikatów alarmowych, archiwizację, raportowanie oraz analizę danych. Komunikaty alarmowe maja dać operatorowi szybką informację o miejscu i typie błędu, który wystąpił w trakcie prowadzenia procesu. Błędy mogą być zgłaszane z wykorzystaniem komunikatów SMS oraz poczty elektronicznej e-mail. W budynku stacji należy zamontować: • komputer przemysłowy wyposażony w czterordzeniowy procesor, 8GB pamięci RAM, pojemny i szybki dysk twardy SSD oraz porty komunikacji niezbędne do zarzadzania peryferiami, • przemysłowy monitor LCD o przekątnej 6”, (1920x1080), wykonany w obudowie ze stali nierdzewnej o współczynniku IP65, wyposażony w rezystancyjny panel dotykowy umożliwiający pracę w systemie, • modem GSM w technologii LTE z wbudowanym przemysłowym routerem dostępowym (wraz z zewnętrzną anteną kierunkową wzmacniającą sygnał), • moduły wejścia/wyjścia, 24 wejścia cyfrowo-analogowe do pracy w trybach wejścia dwustanowe i analogowe oporowe – pomiar temperatury z czujników; wejścia analogowe napięciowe; wejścia analogowe prądowe • liczniki impulsów z podtrzymaniem bateryjnym, (np. wodomierzy, przepływomierzy) • cyfrowe czujniki temperatury i wilgotności, • konwertery transmisji • moduły rozszerzeń (zwiększona liczba wejść powiadomień SMS) • moduły wykonawcze, • zasilanie (dedykowane zasilacze przemysłowe niskoprądowe wraz z zasilaniem awaryjnym UPS), • budynek stacji należy wyremontować w zakresie: uzupełnienia ścian cegłami, obróbki blacharskie , ocieplenie dachu i pokrycie papą, wykonanie posadzki z płytek gresowych, wykonanie tynków wewnętrznych, malowania ścian wewnętrznych, zamontowanie instalacji odgromowej – zgodnie z obmiarem. Zainstalowana aplikacja ma umożliwić odczyt danych (wraz ze sterowaniem) od urządzeń zainstalowanych w stacji tj. falowniki pomp, układy dozowania odczynników – chlorator, lampa UV itp. Komunikacja pomiędzy modułami zainstalowanymi w studniach a modułem kontroli w SUW zaprojektować należy i wykonać przy użyciu okablowania światłowodowego i konwerterów sygnału SM 1310 nm na RS485. Wielofunkcyjny router z modemem 3G/4G(LTE) wyposażony w porty komunikacyjne RS485 oraz obsługę protokołu Modbus RTU ma być wykorzystany do transmisji danych przez internet oraz do wysyłania powiadomień SMS. Do pomiaru temperatury i wilgotności w stacji, szafie sterującej oraz na zewnątrz należy wykorzystać cyfrowe czujniki z zastosowaniem transmisji RS485 i protokołu komunikacyjnego Modbus RTU. W celu zabezpieczenia i podtrzymania pracy całego systemu SCADA należy zastosować UPS zasilający najważniejsze składowe systemu w tym zasilacze przemysłowe zasilające komputer, router, monitor, karty wejść/wyjść, czujniki. Okno systemu SCADA – system sterowania pracą stacji uzdatniania • pomiar temperatury i wilgotności (na zewnątrz, w stacji) • załączanie oświetlenia stacji • załączanie lampy UV (woda, powietrze) • sygnalizacja stanu wody w filtrze (brak wody, osiągnięty poziom dolny (praca pompy), osiągnięty poziom górny (napełnianie wyłączone) • zawór napełniający zamknięty • zawór napełniający otwarty • stan pompy (nie pracuje, pracuje, przekroczona temperatura) • zawór ( pozycja nieustalona, zawór zamknięty, zawór otwarty) • odczyt przepływu • odczyt podciśnienia ( do procedury płukania) • odczyt ciśnienia (woda nieuzdatniona/studnie, woda uzdatniona) • przyciski włącz/wyłącz • kontrolki stanu pracy • dozownik – załączenie chloratora • sterowanie aplikacji – przejecie kontroli nad pracą stacji przez aplikację – wyłączenie opcji uruchamiania pracę ręczną z użyciem przełączników manualnych zainstalowanych w szafie sterującej, • stan pracy czujnika zaniku fazy • stan pracy czujnika zalaniowego • przełączenie trybu pracy stacji • tryb praca – zamkniecie zaworu- filtrowanie • tryb płukanie – otwarcie zaworu – płukanie • odczyt pomiaru temperatury • odczyt pomiaru wilgotności Okno systemu SCADA – Studnie Stan pracy studni – odczyt parametrów (przedstawienie danych w postaci tekstowej i zegarów analogowych wraz z możliwością załączenia i wyłączenia urządzeń z wykorzystaniem transmisji RS485 lub modułu AIO i modułów przekaźnikowych), odczyt stanu wodomierzy (moduł AIO z wejściem analogowym i licznikiem impulsów). Okno systemu SCADA – Pompy Stan pracy pomp – odczyt parametrów z falowników (przedstawienie danych w postaci tekstowej i zegarów analogowych wraz z możliwością załączenia i wyłączenia falowników z wykorzystaniem transmisji RS485 lub modułu AIO i modułów przekaźnikowych) Okno systemu SCADA – Szafa sterująca ( a w przyszłości również Zbiornik) • stan pracy wentylatorów w szafie sterującej – kliknięcie w ikonę powoduje załączenie/wyłączenie pracy wentylatorów • stan czujnika dymu zainstalowanego w szafie • odczyt pomiaru temperatury • odczyt pomiaru wilgotności • stan czujników – otwarcia szafy, otwarcia bramy, pływakowy czujnik poziomu (zbiornik, pole drenażowe) Powiadomienia SMS: • dozownik 1 – brak płynu • pompy – wysoka temperatura pompy • stacja – niskie ciśnienie wody • awaria sterylizatora UV Sterowanie pracą stacji: • automatyczne wyłączenie sterowania trybem pracy filtra po osiągnięciu pozycji krańcowej zaworu, • automatyczne sekwencyjne płukanie filtrów przy powstaniu zadanego podciśnienia przez zaprogramowany czas płukania W ramach zadania Wykonawca ponadto zobowiązany jest do: a) wykonania robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów Kontraktu, b) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowane dla całości lub części robót c) wykonanie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp., d) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przyszłego Użytkownika, e) wypełnienia wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na Zamawiającego, a wynikających z Warunków Technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno - prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, f) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji robót wchodzących w skład Kontraktu i osiągnięcia zamierzonego celu. Szczegóły przedmiotu zamówienia określa projekt technologii uzdatniania wody w budynku stacji uzdatnia wody w Kwilczu, który stanowi integralną część SIWZ. Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty: robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia wykopów, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu bentonitu pozostałego po zakończeniu prac przewiertowych, wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, odtworzenia nawierzchni pasa drogowego, zajęcia pasa drogowego, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, pobrania próbek wody przez uprawnionego próbkobiorcę oraz wykonania badań laboratoryjnych próbki wody przez laboratorium akredytowane celem orzeczenia o jej przydatności do spożycia, zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą (5 egzemplarzy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.). Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i w jego granicach. Jeżeli w SIWZ oraz jej załącznikach wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 3.2. Główne obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia . Ilekroć w dokumentacji określono nazwę produktu lub technologii, nazwy handlowe, gdzie użyto znaków towarowych, patentów, należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne, materiały równoważne o porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te , które wskazano w projektach, przedmiarze robót oraz STWIOR. Ponadto zgodnie z art.30 ust.4 ustawy pzp, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach, w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do oferty stosownych dokumentów zawierających opis oraz parametry tych produktów po to, aby Zamawiający mógł ocenić czy są to produkty równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiajacego. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z zapisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.3Dodatkowe wymagania i zalecenia Zamawiającego. • zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia (koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca), • wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów, ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, • wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, • zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi, • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, • Wykonawca powinien zorganizować teren budowy oraz zabezpieczyć teren wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, • Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 757 ze zm.), wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni utylizacje odpadów stałych, • Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, • Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń technicznych i budowli oraz dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów ( linie technologiczne, światłowód, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, istniejący drzewostan). Podkłady geodezyjne na których został sporządzony projekt mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze, • Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdów i dojść do posesji, • Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, a także zaleceń i poleceń kierownika budowy i inspektora nadzoru. • Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni drogi na odcinku zgodnym z zakresem prowadzenia inwestycji. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia robót do odbioru pogwarancyjnego. 4. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z przedmiotem zamówienia, a zwłaszcza : • dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji, • dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, • instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, • dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, • protokoły z badania materiałów i urządzeń (protokół szczelności instalacji kanalizacyjnej, wyniki badań laboratoryjnych próbek wody z nowo wybudowanego wodociągu), • dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, • Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarnymi, bhp), 5. W Ofertę należy wkalkulować wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), projekcie budowlanym jak również nieujęte w STWiOR, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich badań a także opłat. Wykonawca pokrywa koszty związane z obsługą mediów tj. min. Woda, energia elektryczna itp. Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy do dokumentacji budowlanej i STWIOR. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w załączniku nr 8 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
Kwilcz 64-420
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Gmina Kwilcz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
Kwilcz 64-420
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się