Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłowice.
Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Masłowice oraz wyposażenie, utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK. Szacowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, która trzeba będzie odebrać i zagospodarować to ok. 720 Mg w całym okresie realizacji tj. od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych (nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) w szczególności:
a) Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01,
b) Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów (w tym opakowań) w szczególności:
• opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura o kodach 15 01 01, 20 01 01,
• opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu oraz metale o kodach 15 01 02, 20 01 39,15 01 05, 15 01 04, 20 01 40,
• odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08, 20 02 01
• Szkło oraz odpady ze szkła o kodzie 15 01 07, 20 01 02,
Wskazane ilości odpadów są podane w celu ułatwienia wyceny zamówienia. Do określenia szacunkowej masy przyjęto ilość odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Masłowice oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w latach poprzednich. Powyższe ilości odpadów mogą ulec zmianie w wyniku ograniczenia lub zwiększenia wytwarzania odpadów przez mieszkańców.
W okresie realizacji zamówienia powyższe dane mogą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji zamówienia jest niezmienna.
Wskazana ilość odebranych w w/w okresie odpadów oraz szacunkowa liczba posesji podana jest jedynie pomocniczo w celu ułatwienia wykonawcom wyceny zamówienia.
Obsługa obejmuje także zagwarantowanie dostawy właścicielom nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pojemników na odpady niesegregowane – nie nadające się do segregacji oraz zagwarantowanie stosownie do prowadzonej zbiórki pojemników w tym worków na odpady zbierane selektywnie (wg zapotrzebowania właściciela nieruchomości) do wszystkich nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wskazanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. W celu poprawnej wyceny zadania Wykonawca zapozna się ze specyfiką i ukształtowaniem terenu Gminy Masłowice.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja


Masłowice 97-515
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Masłowice

Masłowice 97-515
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się