Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Staroźreby w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przyjęciu do zagospodarowania odpadów komunalnych zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Staroźreby w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przyjęcie do zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez składowanie następujących odpadów:
- Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w szacunkowej ilości 750 Mg
- Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje w szacunkowej ilości:
- Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych o kodach 15 01 02, 20 01 39 i 15 01 06 w ilości 110 Mg,
- Metale, opakowania z metali o kodach 20 01 40 i 15 01 04 w ilości 20 Mg,
- Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury o kodach 20 01 01 , 15 01 01 w ilości 40 Mg,
- Szkło, opakowania ze szkła o kodach 20 01 02, 15 01 07 w ilości 130 Mg,
- Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości 50 Mg,
- Zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości 8 Mg,
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, o kodach 20 01 35* i 20 01 36 w ilości 20 Mg,
- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodach 17 01 07 i 17 09 04 w ilości 50 Mg,
- Odpady podlegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 w ilości 80 Mg,
- Odpady kuchenne podlegające biodegradacji o kodzie 20 01 08 w ilości 20 Mg,
- Leki inne niż wymienione w 20 01 31, o kodzie 20 01 32 w ilości 0,1 Mg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 11
Staroźreby 09-440
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby spółka z o. o.
Żwirki i Wigury 11
Staroźreby 09-440
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się