Wycinka drzew oraz nasadzenia na terenie ZZ Poznań

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest wycinka 72 drzew na terenie Zarządu Zlewni w Poznaniu wraz z transportem pozyskanego drewna na place magazynowe (miejsca wskazane w tabeli).

Zamawiający dysponuje decyzjami umożliwiającą przeprowadzenie wycinki drzew objętej niniejszym zamówienie

Wycinki drzew nie mogą naruszać zakazów w stosunku do wszystkich gatunków chronionych wymienionych w rozporządzeniach:
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U z 2014 r., poz. 1409), grzybów (Dz.U z 2014., poz. 1408) oraz z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183)

Do zadań wykonawcy należy przeprowadzić oględziny drzew przed wycinką pod kątem obecności gatunków chronionych ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia.
W przypadku stwierdzenia obecności ptaków i nietoperzy, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 Ustawy o ochronie przyrody) na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 oraz w art. 52 ustawy o ochronie przyrody (wykonanie warunków i obowiązków nałożonych przez RDOŚ leży po stronie wykonawcy).

2. Zakres prac

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew w 17 miejscach oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 2 drzewach, wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, tj. place magazynowe i poukładanie w stosy przygotowujące do sprzedaży. Szczegółowa lokalizacja i parametry drzew są w dołączonej tabeli.

Wymagania i obowiązki:

• Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem,
• Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze,
• Przed przystąpieniem do prac przy wycince drzew należy dokonać wizji w terenie, a następnie zabezpieczyć teren przez wydzielenie stref bezpieczeństwa,
• Należy przygotować pień do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia,
• Następnie ścinać konary drzewa i powoli spuszczać je na linach w dół, w przypadku braku możliwości położenia całego drzewa,
• Uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa,
• Drewno i gałęzie należy posegregować gatunkowo, ułożyć w stosy i wywieźć,
• Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu –rębaka do gałęzi,
• Nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu,
• Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach i wywieźć pozostały materiał poza teren wycinki i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach,
• Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót np. uszkodzenia krawężników, chodników, zieleni itp.
• Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.
• Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotnika, w tym drwala pilarza i arborysty, biorące bezpośredni udział w realizacji zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Liczba pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Chlebowa 4/8
Poznań 61-003
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
Poznań 61-003
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się